092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Các quyết định tài chính của doanh nghiệp

Quyết định tài chính doanh nghiệp là sự thể hiện ý đồ (chủ trương) của doanh nghiệp về việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính của mình trong việc gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ doanh nghiệp đưa ra những quyết định khác nhau, thông thường chủ sở hữu đưa ra các loại QĐTC cơ bản như:

Một là, quyết định đầu tư vốn

Quyết định đầu tư của doanh nghiệp là những quyết định liên quan đến:

– Quyết định đầu tư tài sản lưu thông bao gồm: Quyết định tồn quỹ, quyết định tồn kho, quyết định chính sách bán chịu hàng hóa, QĐ đầu tư tài chính ngắn hạn.

– Quyết định đầu tư tài sản cố định bao gồm: Quyết định mua sắm tài sản cố định mới, quyết định thay thế tài sản cố định cũ, quyết định đầu từ dự án, quyết định đầu từ tài chính dài hạn.

– Quyết định quan hệ cơ cấu giữa đầu tư tài sản lưu thông và tài sản cố định, bao gồm: Quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động, quyết định điểm hòa vốn.

Quyết định đầu tư được xem là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định tài chính doanh nghiệp vì nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Một quyết định đầu tư đúng sẽ góp phần làm gia tăng giá trị doanh nghiệp, qua đó gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Ngược lại, một quyết định đầu tư sai sẽ là tổn thất giá trị doanh nghiệp, do đó sẽ làm thiệt hại tài sản cho chủ doanh nghiệp.

Mục tiêu của QĐ đầu tư tài chính là làm tăng lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp nghĩa là làm tăng giá trị của doanh nghiệp. Nhằm phục vụ cho lợi ích này khi ra quyết định phải bảo đảm yêu cầu sinh lời và mức sinh lời phải lớn chi phí tài chính liên quan. Việc quyết định đầu tư hay dừng đầu tư phụ thuộc vào:

– Nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

– Khả năng, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp

– Diễn biến tình hình kinh tế, tài chính trong và ngoài nước

Hai là, quyết định huy động vốn

Quyết định này gắn liền với quyết định lựa chọn loại nguồn vốn nào cung cấp cho việc mua sắm tài sản, nên sử dụng vốn chủ sở hữu hay vốn vay, nên dùng vốn vay ngắn hạn hay dài hạn. Có thể liệt kê một số quyết định chủ yếu về nguồn vốn như sau:

– Quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn, bao gồm: Quyết định vay ngắn hạn hay quyết định sử dụng tín dụng thương mại, quyết định vay ngắn hạn ngân hàng hay sự dụng tín phiếu công ty.

– Quyết định huy động nguồn vốn vay dài hạn, bao gồm: Quyết định nợ dài hạn hay vốn cổ phần, quyết định vay dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu công ty, quyết định sử dụng vốn cổ phần thông hay vốn cổ phần ưu đãi.

Ba là, quyết định về phân chia lợi nhuận

Quyết định về phân chia lợi nhuận hay còn gọi là chính sách cổ tức của công ty. Trong loại QĐ này giám đốc tài chính sẽ phải lựa chọn giữa việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức hay là giữ lại để tái đầu tư. Ngoài ra giám đốc tài chính cần phải quyết định xem doanh nghiệp nên theo chính sách cổ tức nào và liệu chính sách cổ tức có tác động gì đến giá trị của doanh nghiệp hay giá cổ phiếu trên thị trường của doanh nghiệp hay không.

Bốn là,các quyết định tài chính khác

Ngoài ba quyết định tài chính chiến lược kể trên còn có nhiều QĐTC khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như quyết định về hình thức chuyển tiền, quyết định về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quyết định về tiền lương, quyết định tiền thưởng bằng quyền chọn.

Các quyết định tài chính của doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Các quyết định tài chính của doanh nghiệp

Bình luận