Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan niệm khác nhau. Allen & Meyer (1990) cho rằng cam kết ca nhân viên với tổ chức được thể hiện bằng việc nhân viên mong muốn làm việc lâu dài cho doanh nghiệp, không muốn nghviệc hoặc từ bmôi trường làm việc ca doanh nghiệp để đi làm ở ni khác. Thực tế bối cnh kinh doanh hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp đang phi cnh tranh nguồn nhân lực nói chung và cnh tranh về nhân tài nói riêng. Vì vậy, cam kết của nhân viên với tổ chức ngày càng được quan tâm nghiên cứu. Trước đây, khi nói đến cam kết ca NV với tổ chức thông thường chúng ta nghĩ đến tính tích cực ca việc cam kết. Tuy nhiên, các hc gihiện nay đã chra rằng cam kết ca NV với tổ chức không chlà cam kết tích cực mà còn có ccam kết tiêu cực. Nghiên cứu sinh strình bày và gii thích chi tiết nhận định này trong các đon tiếp theo ca mc này. Cam kết của nhân viên với tổ chức thường được thể hiện ở ba dng khác nhau, bao gồm (i) cam kết tình cm (CKTC); (ii) cam kết lợi ích (CKLI); và (iii) cam kết đạo đức (CKĐĐ).

Meyer và cộng sự (2002) cng khẳng định cam kết của nhân viên với tổ chức được phn nh qua ý định bviệc và tlệ nghviệc ca NV. Cam kết của nhân viên với tổ chức được thể hiện ở sự gắn bó ca nhân viên với một tổ chức cthể. Sự gắn bó đó có thể vì tình cm yêu mến do cá nhân đó thích được là thành viên ca tổ chức hoặc cá nhân đó tự hào được là một phần ca tổ chức.

Sự cam kết của nhân viên trong tổ chức có thể được thể hiện bằng cam kết tình cm. Theo Kanter (1968), cam kết tình cm (CKTC) là sự gắn bó về cm xúc ca một cá nhân với tổ chức. Buchanan (1974) đã khái quát hóa CKTC ca NV với tổ chức là sự gắn bó tình cm, thể hiện sự yêu mến, tin cậy ca NV đó với các giá trvà mc tiêu ca tổ chức, với vai trò ca một người liên quan đến các mc tiêu và giá trị đó, người lao động sẽ ở li với tổ chức vì đây chính là ni thuộc về h. Theo Mowday và cộng sự (1979) cam kết tình cm là sự đồng nhất các mc tiêu và giá trca NV với tổ chức và đây là mối quan hệ mnh nhất mà một cá nhân dành cho tổ chức và hòa mình vào các hot động tổ chức đó. Mowday và cộng sự (1982) cng đã chra 4 nhóm yếu tố tác động đến cam kết tình cm ca nhân viên với tổ chức, bao gồm: đặc điểm cá nhân (personal characteristics), đặc thù công việc (job characteristics), kinh nghiệm làm việc (work experiences) và đặc điểm ccấu tổ chức (structural characteristics). Trong khi đó, Meyer & Allen (1988) cho rằng kinh nghiệm làm việc có nh hưởng nhiều nhất đến CKTC bởi vì những kinh nghiệm này sgiúp cho NV cm thấy dễ dàng hòa nhập và thích nghi với tổ chức. Bên cnh đó, kinh nghiệm làm việc cng sgiúp NV tự tin hn với công việc, phối hợp tốt hn trong công việc và giúp hthực hiện thành công các công việc trong tổ chức.

Cam kết lợi ích (CKLI) là sự cam kết làm việc cho tổ chức ca một cá nhân dựa trên các lý do liên quan đến chi phí hoặc các lợi ích bmất khi việc ngừng làm việc hoặc chuyển đến ni khác (Rusbult & Farrell, 1983). Theo đó, NV chtiếp tc cam kết làm việc với doanh nghiệp khi các lợi ích nhtng lương, địa v, tự chcông việc và phát triển nghề nghiệp tốt hn các doanh nghiệp khác hoặc các chi phí chội khi rời khi vtrí làm việc hiện ti cao hn lợi ích mà hnhận được từ ni làm việc mới. Rusbult & Farrell (1983) cho rằng sự CKLI chu tác động ca 2 nhóm yếu tố đó là (i) mức độ, lợi ích và/ hoặc số lượng mà cá nhân người lao động đã đầu tư để có việc làm hiện ti và (ii) số vtrí công việc hay mức độ sẵn có ca các lựa chn thay thế trên thtrường lao động. Ví dkhi một nhân viên đầu tư đáng kể sự tâm huyết và công sức để làm chmột knng công việc ti tổ chức hiện ti trong khi các knng này không tiếp tc được áp dng và phát huy ti một tổ chức khác. Về bn chất, những nhân viên này đang kvng rằng thời gian và công sức mà họ đã đầu tư để được knng làm việc đó sẽ được tổ chức đền đáp. Tuy nhiên, để đáp ứng kvng này, người nhân viên này đòi hi phi tiếp tc việc làm và gắn bó với tổ chức hiện ti. Vì vậy, khnng nhân viên sẽ ở li với tổ chức sliên quan với các kvng về việc shnhận được các lợi ích từ những thứ mà họ đã đầu t. Bên cnh đó, việc thiếu các lựa chn việc làm thay thế trên thtrường lao động cng khiến cho NV suy nghvề việc rời btổ chức. Do đó, càng ít lựa chn thay thế khthi mà nhân viên tin rằng có sẵn trên thtrường lao động, cam kết tiếp tc ca hvới doanh nghiệp hiện ti scàng mnh mhn.

Cam kết đạo đức (CKĐĐ) là sự gắn bó với tổ chức ca một nhân viên nhmột trách nhiệm hoặc đạo đức nghề nghiệp ca một người. Theo Wiener (1982), cam kết đạo đức là “tất ccác nỗ lực mà người lao động hành động theo quy chuẩn nội bộ nhằm giúp tổ chức đạt được các mc tiêu ca tổ chức”’. Nhân viên sthể hiện cam kết đạo đức (CKĐĐ) khi “htin rằng đó là đạo đức nghề nghiệp”. Nhiều nhân viên coi cam kết đạo đức nhlà các chuẩn mực cá nhân, là ngha vca hvới tổ chức và hiểu đó là hành vi có đạo đức. Bên cnh đó, nhiều NV mặc dù có thể không còn tình cm với doanh nghiệp nhng hnghrằng hvẫn cần phi có trách nhiệm với doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiếp tc phát triển. Ví dnhnhân viên có trách nhiệm đào to hoặc hoàn thành hết dự án mà mình đang được giao trước khi chuyển sang một ni làm việc mới. Cam kết liên quan đến đạo đức sbị ảnh hưởng bởi ckinh nghiệm ca cá nhân trước khi đi làm (gia đình, vn hóa, xã hội) và sau khi đi làm (vn hóa, giá trca tổ chức đang làm việc). Một nhân viên scó cam kết đạo đức và trách nhiệm cao với tổ chức khi những người quan trng khác (ví dnhcha, mca h) đã từng là nhân viên làm việc lâu nm cho một tổ chức bởi vì mỗi nhân viên scó những nguyên tắc và giá trriêng trong cuộc sống và công việc ca mình. Bên cnh đó, những nhân viên đã có ý thức với vn hóa tổ chức đang làm việc và tổ chức ấy cng mong đợi lòng trung thành ca hthì cng scó cam kết cao với tổ chức (Wiener, 1982).

Nguồn: Luận án tiến sĩ “Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đồng bằng sông Hồng

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?