092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm truyền tải chính sách tiền tệ

Khái niệm truyền tải chính sách tiền tệ

Trong các nghiên cứu về chính sách tiền tệ, có hai xu hướng tiếp cận về ảnh hưởng của điều hành chính sách tiền tệ tới các mục tiêu của chính sách tiền tệ bao gồm: (i) cách tiếp cận dạng cấu trúc; và (ii) cách tiếp cận dạng rút gọn. Với cách tiếp cận dạng cấu trúc, mối quan hệ giữa các công cụ và mục tiêu của CSTT được phân tích dựa trên việc xây dựng các mô hình giải thích các “kênh truyền tải” từ thay đổi trong điều … Xem thêm: “Khái niệm truyền tải chính sách tiền tệ”

Tổng quan nghiên cứu về chính sách tiền tệ

Tổng quan nghiên cứu về chính sách tiền tệ

Truyền tải chính sách tiền tệ là một trong những chủ đề nghiên cứu được ưa chuộng nhất trong các nghiên cứu về CSTT vì hai lý do cơ bản. Thnht, nắm bắt được mức độ tác động của chính sách tiền tệ tới nền kinh tế có vai trò quan trọng trong việc đánh giá định hướng điều hành của NHTW. Hiệu quả của một CSTT nới lỏng chưa chắc đã được bảo đảm ngay cả khi NHTW hạ thấp mức lãi suất điều hành khi … Xem thêm: “Tổng quan nghiên cứu về chính sách tiền tệ”

Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank

Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank

Ðể đạt đƣợc những mục tiêu đã đặt ra, Agribank cần tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh toàn hệ thống triển khai hiệu quả và đồng bộ các giải pháp, trong đó không thể thiếu việc kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộB. Với thực trạng công tác kiểm toán nội bộ còn nhiều hạn chế nhƣ đã phân tích ở thì yêu cầu đặt ra đối với Agribank ngay lúc này là phải có chiến lƣợc ổn định … Xem thêm: “Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank”

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Cùng với các mục tiêu và phƣơng hƣớng đặt ra trong dài hạn đối với các hoạt động chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trƣởng Ban kiểm soát cũng đã đề ra các yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộB trong thời gian tới nhƣ sau:

– Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ; từng bƣớc nâng cao chất lƣợng công tác KTNB; đảm bảo tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp.

– Khẩn trƣơng … Xem thêm: “Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank”

Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung của Agribank

Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung của Agribank

Agribank từ khi thành lập  26/3/1988  đến nay luôn khẳng định vai trò là Ngân hàng thƣơng mại lớn nhất, giữ vai trò chủ lực, trụ cột đối với nền kinh tế đất nƣớc, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trƣờng; đi đầu trong việc nghiêm t  c chấp hành và thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về chính … Xem thêm: “Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung của Agribank”

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, bộ phận kiểm toán nội bộ đã phát hiện đƣợc các sai sót, gian lận, góp phần đảm bảo an toàn tài sản của ngân hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Agribank. Có đƣợc những thành tựu đó là nhờ những kết quả mà Agribank đã đạt đƣợc trong tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ.

1. Vị thế pháp lý của bộ phận kiểm toán nội bộ đảm bảo

Xem thêm: “Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank”

Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng

Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng

1. Về nội dung kiểm toán nội bộ

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Ngân hàng nhà nƣớc đã lựa chọn 10 NHTM tốt nhất tại Việt Nam để thí điểm triển khai Basel II nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị rủi ro cũng nhƣ tăng cƣờng tính lành mạnh, minh bạch trong hệ thống NH Việt Nam. Do vậy, kiểm toán nội bộ trong các NH cũng cần tuân thủ hƣớng dẫn của Basel II về nội dung kiểm toán.

Theo … Xem thêm: “Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng”

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

 Xut phát từ định hướng của Đảng và Nhà nước: Theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” ban hành k m theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tƣớng chính phủ, thì một trong những nội dung then chốt đó là: “Đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đặc biệt tăng cƣờng hiện đại hoá hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu … Xem thêm: “Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ”

Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại

Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại

Nội dung của kiểm toán gồm hai vấn đề cơ bản là các loại hình kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

1. Về các loại hình kiểm toán

Có nhiều quan điểm về loại hình kiểm toán nội bộ, từ kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính, cho đến kiểm toán gian lận, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán khung quản trị rủi ro… Sridhar Ramamoorti [91] đã đề cập một cách hàn lâm và rõ ràng về nội … Xem thêm: “Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại”