092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Rủi ro tín dụng dẫn đến phát sinh nợ xấu là không tránh khỏi, nợ xấu luôn song hành cùng hoạt động tín dụng mà xuất phát từ mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, vì vậy lợi nhuận thu được từ các hoạt động tín dụng càng cao thì ngân hàng đã chấp nhận đối mặt với rủi ro tín dụng càng lớn và nguy cơ phát sinh nợ xấu càng cao. RRTD phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến … Xem thêm: “Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại”

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh

Kết quả nghiên cứu của Naser A.Y. Tabari và các cộng sự (2013) chỉ ra rằng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng được đo lường bởi: lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).

Theo Fredrick Mwaura Mwangi (2014), để đo lường hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại, có một số chỉ số thường được sử dụng như: ROA, ROE và NIM. Theo Murthy and Sree (2003), ROE là chỉ số tài chính chỉ ra được mức lợi nhuận … Xem thêm: “Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh”

Khái niệm lợi nhuận

Khái niệm lợi nhuận

Kinh tế học tân cổ điển khẳng định trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo, mọi doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận thông qua tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Ngay cả hoạt động trong điều kiện thị trường cạnh tranh, thị trường độc quyền, các doanh nghiệp cũng hoạt động không ngoài nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận. Chính vì thế, lợi nhuận chính là thước đo hiệu quả một doanh nghiệp.

Nghiên cứu về lợi nhuận … Xem thêm: “Khái niệm lợi nhuận”

Tổng quan về tham nhũng

Tổng quan về tham nhũng

Do sự tác động đa dạng đến các khía cạnh kinh tế, văn hóa và đạo đức xã hội nên tham nhũng luôn được xem là chủ đề trọng tâm trong các lĩnh vực khoa học chính trị và kinh tế học. Những nghiên cứu học thuật về nguyên nhân và hậu của tham nhũng (trong khu vực công) được thực hiện từ một vài thập kỷ trước đây. Chẳng hạn như, luận thuyết của Scott (1972) về tham nhũng chính trị đã có những ảnh sâu xa đến tận sau này vì trong đó … Xem thêm: “Tổng quan về tham nhũng”

Tổng quan về thể chế

Tổng quan về thể chế

Veblen (1857) được xem là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên đặt nền móng về thể chế, theo đó thể chế là tính qui chuẩn của hành vi hoặc các qui tắc xác định hành vi trong những tình huống cụ thể, được các thành viên của một nhóm xã hội chấp nhận về cơ bản và sự tuân thủ các qui tắc đó là do bản thân tự kiểm soát hoặc do quyền lực bên ngoài khống chế.

James (2006) cho rằng thể chế chính phủ thiết lập khuôn khổ cho các … Xem thêm: “Tổng quan về thể chế”

Chiến lược cải cách hệ thống thuế

Chiến lược cải cách hệ thống thuế

Ngay sau Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 được công bố, nhiều định hướng chiến lược của các ngành, các lĩnh vực phát triển trong nền kinh tế cũng được hoàn thiện và phê duyệt, trong đó có Chiến lược tài chính và Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 – 2020. Trong Chiến lược chung của ngành tài chính, định hướng và giải pháp tổng quát đối với cải cách hệ thống chính sách thuế được xác định là:

“Hoàn thiện hệ thống chính sách … Xem thêm: “Chiến lược cải cách hệ thống thuế”

Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2025

Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2025

Với những diễn biến của kinh tế thế giới và trong nước giai đoạn 2001 – 2010, những đánh giá, nhận định về thuận lợi và khó khăn của các năm trong giai đoạn sau khủng hoảng, định hướng chiến lược và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, trong đó những vấn đề như mô hình kinh tế, cơ cấu kinh tế để phát triển bền … Xem thêm: “Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2025”

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế ở các nước khác nhau được thực hiện không hoàn toàn giống nhau, tùy thuộc vào mục tiêu, điều kiện của mỗi nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây

Một là, cần nhận thực đúng đắn vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ … Xem thêm: “Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế”

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Kinh tế Hàn Quốc bắt đầu cất cánh từ đầu thập kỷ 60. Năm 1962, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất, nền kinh tế Hàn Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Đối với Hàn Quốc, sự chuyển dịch cơ cấu ngành, tạo nên chất lượng mới của sự tăng trưởng. Trong thời kỳ đầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, do tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tốc độ của ngành công … Xem thêm: “Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp”