092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Thông Tin Chuyên Ngành

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Rủi ro tín dụng dẫn đến phát sinh nợ xấu là không tránh khỏi, nợ xấu luôn song hành cùng hoạt động tín dụng mà xuất phát từ mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, vì vậy lợi nhuận thu được từ các hoạt động tín dụng càng cao thì ngân hàng đã chấp nhận đối mặt với rủi ro tín dụng càng lớn và nguy cơ phát sinh nợ xấu càng cao. RRTD phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến … Xem thêm: “Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại”

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh

Kết quả nghiên cứu của Naser A.Y. Tabari và các cộng sự (2013) chỉ ra rằng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng được đo lường bởi: lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).

Theo Fredrick Mwaura Mwangi (2014), để đo lường hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại, có một số chỉ số thường được sử dụng như: ROA, ROE và NIM. Theo Murthy and Sree (2003), ROE là chỉ số tài chính chỉ ra được mức lợi nhuận … Xem thêm: “Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh”

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Có nhiều quan điểm về hiệu quả kinh doanh (HQKD) của NHTM.  Theo Farrell (1957), hiệu quả là một phạm trù được sử dụng phổ biến nhằm đánh giá khả năng của một đơn vị trong việc tối đa hóa doanh thu đầu ra trong điều kiện chi phí đầu vào cho trước, hay nói cách khác hiệu quả chính là những lợi ích mang lại từ hoạt động cụ thể.

Hiệu quả đó là khả năng kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để tạo ra … Xem thêm: “Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại”

Khái niệm lợi nhuận

Khái niệm lợi nhuận

Kinh tế học tân cổ điển khẳng định trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo, mọi doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận thông qua tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Ngay cả hoạt động trong điều kiện thị trường cạnh tranh, thị trường độc quyền, các doanh nghiệp cũng hoạt động không ngoài nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận. Chính vì thế, lợi nhuận chính là thước đo hiệu quả một doanh nghiệp.

Nghiên cứu về lợi nhuận … Xem thêm: “Khái niệm lợi nhuận”

Tổng quan về tham nhũng

Tổng quan về tham nhũng

Do sự tác động đa dạng đến các khía cạnh kinh tế, văn hóa và đạo đức xã hội nên tham nhũng luôn được xem là chủ đề trọng tâm trong các lĩnh vực khoa học chính trị và kinh tế học. Những nghiên cứu học thuật về nguyên nhân và hậu của tham nhũng (trong khu vực công) được thực hiện từ một vài thập kỷ trước đây. Chẳng hạn như, luận thuyết của Scott (1972) về tham nhũng chính trị đã có những ảnh sâu xa đến tận sau này vì trong đó … Xem thêm: “Tổng quan về tham nhũng”

Tổng quan về thể chế

Tổng quan về thể chế

Veblen (1857) được xem là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên đặt nền móng về thể chế, theo đó thể chế là tính qui chuẩn của hành vi hoặc các qui tắc xác định hành vi trong những tình huống cụ thể, được các thành viên của một nhóm xã hội chấp nhận về cơ bản và sự tuân thủ các qui tắc đó là do bản thân tự kiểm soát hoặc do quyền lực bên ngoài khống chế.

James (2006) cho rằng thể chế chính phủ thiết lập khuôn khổ cho các … Xem thêm: “Tổng quan về thể chế”

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 – 2020 đã được phê duyệt, đinh hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nêu tổng quát là:

(i) Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh;

(ii) Đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế theo hướng … Xem thêm: “Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp”

Chiến lược cải cách hệ thống thuế

Chiến lược cải cách hệ thống thuế

Ngay sau Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 được công bố, nhiều định hướng chiến lược của các ngành, các lĩnh vực phát triển trong nền kinh tế cũng được hoàn thiện và phê duyệt, trong đó có Chiến lược tài chính và Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 – 2020. Trong Chiến lược chung của ngành tài chính, định hướng và giải pháp tổng quát đối với cải cách hệ thống chính sách thuế được xác định là:

“Hoàn thiện hệ thống chính sách … Xem thêm: “Chiến lược cải cách hệ thống thuế”

Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2025

Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2025

Với những diễn biến của kinh tế thế giới và trong nước giai đoạn 2001 – 2010, những đánh giá, nhận định về thuận lợi và khó khăn của các năm trong giai đoạn sau khủng hoảng, định hướng chiến lược và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, trong đó những vấn đề như mô hình kinh tế, cơ cấu kinh tế để phát triển bền … Xem thêm: “Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2025”