092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm truyền tải chính sách tiền tệ

Khái niệm truyền tải chính sách tiền tệ

Trong các nghiên cứu về chính sách tiền tệ, có hai xu hướng tiếp cận về ảnh hưởng của điều hành chính sách tiền tệ tới các mục tiêu của chính sách tiền tệ bao gồm: (i) cách tiếp cận dạng cấu trúc; và (ii) cách tiếp cận dạng rút gọn. Với cách tiếp cận dạng cấu trúc, mối quan hệ giữa các công cụ và mục tiêu của CSTT được phân tích dựa trên việc xây dựng các mô hình giải thích các “kênh truyền tải” từ thay đổi trong điều … Xem thêm: “Khái niệm truyền tải chính sách tiền tệ”

Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank

Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank

Ðể đạt đƣợc những mục tiêu đã đặt ra, Agribank cần tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh toàn hệ thống triển khai hiệu quả và đồng bộ các giải pháp, trong đó không thể thiếu việc kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộB. Với thực trạng công tác kiểm toán nội bộ còn nhiều hạn chế nhƣ đã phân tích ở thì yêu cầu đặt ra đối với Agribank ngay lúc này là phải có chiến lƣợc ổn định … Xem thêm: “Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank”

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Cùng với các mục tiêu và phƣơng hƣớng đặt ra trong dài hạn đối với các hoạt động chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trƣởng Ban kiểm soát cũng đã đề ra các yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộB trong thời gian tới nhƣ sau:

– Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ; từng bƣớc nâng cao chất lƣợng công tác KTNB; đảm bảo tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp.

– Khẩn trƣơng … Xem thêm: “Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank”

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank

Cùng với mục tiêu và phƣơng hƣớng đặt ra từ nay đến năm 2020 đối với các hoạt động chung của ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trƣởng Ban kiểm soát đã đề ra định hƣớng đối với công tác KTNB sẽ tiếp tục:

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo tuân thủ đ  ng quy định của ngành ngân hàng và pháp luật.

Chú trọng rà soát đánh giá để nhận diện những đơn vị có các hoạt … Xem thêm: “Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank”

Nguyên nhân hạn chế trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Nguyên nhân hạn chế trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

1. Môi trường kinh doanh

Môi trƣờng kinh doanh thay đổi, hội nhập quốc tế sâu rộng khiến cho rủi ro trong kinh doanh NH ngày càng cao, các sai phạm trong lĩnh vực NH có xu hƣớng tăng và tinh vi hơn, trong khi hoạt động KTNB còn khá mới mẻ với các NHTM Việt Nam.

2. Đặc điểm của ngân hàng

Đặc điểm kinh doanh của ngành ngân hàng nói chung, của Agribank nói riêng gây khá nhiều khó khăn cho hoạt động kiểm toán nội bộ:… Xem thêm: “Nguyên nhân hạn chế trong kiểm toán nội bộ tại Agribank”

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, bộ phận kiểm toán nội bộ đã phát hiện đƣợc các sai sót, gian lận, góp phần đảm bảo an toàn tài sản của ngân hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Agribank. Có đƣợc những thành tựu đó là nhờ những kết quả mà Agribank đã đạt đƣợc trong tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ.

1. Vị thế pháp lý của bộ phận kiểm toán nội bộ đảm bảo

Xem thêm: “Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank”

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Agribank

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Agribank

Agribank là một NHTM Nhà nƣớc, do đó nó mang đầy đủ các thuộc tính cũng nhƣ đặc điểm của một NHTM nói chung, ngoài ra do lịch sử hình thành và phát triển cũng nhƣ môi trƣờng hoạt động mà Agribank có những đặc tính riêng đó là:

Agribank hoạt động chủ yếu và tƣơng đối độc quyền trên thị trƣờng nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Khi triển khai Nghị định 53-HĐBT từ ngân hàng một cấp hình thành NHNN và các ngân hàng chuyên doanh, Agribank ra đời … Xem thêm: “Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Agribank”

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

1. Nhân tố khách quan

1. Môi trường kinh tế

Khi nền kinh tế vĩ mô trở nên bất ổn thì sẽ tác động đến hoạt động của ngân hàng nói chung và các đối tƣợng khách hàng bởi lúc này hoạt động tín dụng, thanh toán, đầu tƣ…của ngân hàng có độ rủi ro cao, nhiều loại rủi ro mới phát sinh khó dự đoán trƣớc.

Xu hƣớng toàn cầu hoá đang diễn ra sôi động trên thế giới, trong bối cảnh ấy, nền kinh … Xem thêm: “Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại”

Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại

Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại

Nội dung của kiểm toán gồm hai vấn đề cơ bản là các loại hình kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

1. Về các loại hình kiểm toán

Có nhiều quan điểm về loại hình kiểm toán nội bộ, từ kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính, cho đến kiểm toán gian lận, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán khung quản trị rủi ro… Sridhar Ramamoorti [91] đã đề cập một cách hàn lâm và rõ ràng về nội … Xem thêm: “Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại”