Category Archives: Tài Chính – Ngân Hàng

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng

Koulafetis (2017) nghiên cứu một cách toàn diện về các mô hình đo lường rủi [...]

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng [...]

1 Comment

Khái niệm tài sản công

Bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa [...]

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị [...]

Khái niệm về cấu trúc thuế

Hệ thống thuế của một nước thường phản ánh các giá trị chung của nước [...]

Khái niệm dịch vụ ngân hàng xanh

Hiện nay chưa có khái niệm thống nhất về dịch vụ ngân hàng. Theo cuốn [...]

Khái niệm mức độ chấp nhận rủi ro

Mức độ chấp nhận rủi ro của tổ chức đóng vai trò nền tảng trong [...]

Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Xét về bản chất, dưới góc độ kinh tế chính trị, thu NSNN là quá [...]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Theo Đinh Xuân Hạng, Nghiêm Văn Bảy (2014) [8], NHTM là một loại hình tổ [...]

Bạn cần hỗ trợ?