Category Archives: Nghiên cứu khoa học

Download nghiên cứu khoa học Free . Tải các tài liệu về nghiên cứu khoa học miễn phí mãi mãi

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành Phố Đồng Hới

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa [...]

1 Comments

So sánh nền giáo dục trong bộ phim “Ba Chàng Ngốc” của Ấn Độ với nền giáo dục của Việt Nam

So sánh nền giáo dục trong bộ phim “Ba Chàng Ngốc” của Ấn Độ với [...]

HỖN NHẬP NGÔN NGỮ – MỘT GIẢI PHÁP HIỆN ĐẠI HÓA TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM PHẠM QUỲNH

Hỗn nhập ngôn ngữ – một giải pháp hiện đại hóa tiếng Việt theo quan [...]

Language and culture (NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA)

Linguists are concerned with many important issues such as various aspects of speech, turn-taking, models [...]

Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method

– Tên bài báo: “Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by [...]

Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)

– Tên bài báo: “Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp [...]

NCKH-MỘT SỐ THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG VÀ CHUYỂN MÃ TIẾNG VIỆT

Một số thuật toán nhận dạng và chuyển mã tiếng Việt Tóm tắt: Hiện nay, [...]

Bạn cần hỗ trợ?