092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Vai trò của người dân trong cải cách thủ tục hành chính

Vai trò của người dân trong cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính được coi là một nhiệm vụ trọng tâm của nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây là chương trình có mức độ tác động mạnh mẽ, sâu sắc và rộng khắp. Nó đã tạo được nhiều bước chuyển biến lớn trong hệ thống quản lý hành chính công, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho những nhu cầu ngày càng tăng của người dân và tổ chức.

Nhìn chung hiện

Xem thêm: “Vai trò của người dân trong cải cách thủ tục hành chính”

Cải cách hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước

Cải cách hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước

TS. TRẦN ĐÌNH THẮNG
Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị –
Học viện Kỹ thuật quân sự

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước (HCNN), nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, vững mạnh, từng bước hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành các lĩnh vực trong đời sống xã hội và thực thi … Xem thêm: “Cải cách hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước”

Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam

Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam

PHẦN MỞ ĐẦU

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ xây dựng NNPQ XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế – xã hội. Sự xây dựng NNPQ XHCN trong báo cáo chính trị của Đại hội IX không chỉ là khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong việc đẩy … Xem thêm: “Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam”

Mục tiêu, nhiệm vụ của xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Mục tiêu, nhiệm vụ của xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

– Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ,

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân

– Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, … Xem thêm: “Mục tiêu, nhiệm vụ của xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020 trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020 trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính

– Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là những thủ tục liên quan tới người dân, doanh nghiệp;

– Trong giai đoạn 2011 – 2015, cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước … Xem thêm: “Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020 trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính”

Mục tiêu chủ yếu cải cách hành chính cho từng giai đoạn

Mục tiêu chủ yếu cải cách hành chính cho từng giai đoạn

Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020 của Chính phủ đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1 (2011 – 2015)

– Một là: Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương để không còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được … Xem thêm: “Mục tiêu chủ yếu cải cách hành chính cho từng giai đoạn”

Những mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020 của Chính phủ

Những mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020 của Chính phủ

Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020 của Chính phủ đề ra 5 mục tiêu sau:

– Một là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

– Hai là, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu … Xem thêm: “Những mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020 của Chính phủ”

Cải cách hành chính là gì? Tại sao Chính phủ lại lựa chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá ?

Cải cách hành chính là gì? Tại sao Chính phủ lại lựa chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá ?

Đứng trên góc độ hành chính học, việc nghiên cứu thuật ngữ cải cách hành chính trước hết phải được bắt đầu từ khái niệm “cải cách”. Cải cách có nghĩa là “sửa đổi những bộ phận cũ không hợp lý cho thành mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình khách quan”[41, tr 208]; hay là “sự sửa đổi căn bản từng phần, từng mặt của đời sống xã hội theo hướng tiến bộ mà … Xem thêm: “Cải cách hành chính là gì? Tại sao Chính phủ lại lựa chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá ?”

Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

Hoạt động kinh tế của xã hội có thể xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Nó có thể hàm chứa cả những khía cạnh kỹ thuật của quá trình sản xuất. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của kinh tế học không phải là những vấn đề kỹ thuật. Nó chỉ quan tâm đến kỹ thuật hay công nghệ dưới góc nhìn kinh tế. Ví dụ, với các kỹ thuật sản xuất mà xã hội hiện có, việc lựa chọn cách thức sản xuất (hay kỹ thuật … Xem thêm: “Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô”