092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)

Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)

Lý thuyết trật tự phân hạng thị trường còn gọi là lý thuyết thứ tự tăng vốn. Lý thuyết này được nghiên cứu khởi đầu bởi Meyers và Majluf (1984). Xuất phát từ thông tin không cân xứng khi cho rằng nhà quản lý biết về hoạt động tương lai của DN (tiềm năng, rủi ro và giá trị của DN) rõ hơn các nhà đầu tư bên ngoài (thông tin không cân xứng). Các nhà đầu tư bên ngoài DN quan sát hoạt động tài trợ của DN để có … Xem thêm: “Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)”

Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư

Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư

1. Doanh nghiệp hạn chế tài chính  và ảnh hưởng  của nguồn vốn nội bộ đến quyết định đầu tư của doanh  nghiệp.

Doanh nghiệp được xem là DN hạn chế tài chính khi DN đó có một khoảng cách giữa chi phí vốn bên trong và chi phí vốn bên ngoài và khoảng cách này càng lớn, thể hiện DN nhiều hạn chế tài chính (Fazzari, Hubbard, và Petersen ,1988; Kaplan và Zingales,1997). Hình 1.2 cho thấy tầm quan trọng của nguồn vốn bên nội … Xem thêm: “Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư”

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

– Huy động, đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phát sinh các nhu cầu về vốn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Do đó, mục tiêu đầu tiên của quản trị tài chính doanh nghiệp là sử dụng các phương pháp để xác định nhu cầu về vốn trong từng thời kỳ, từ đó lựa chọn phương pháp và hình thức huy động vốn nhằm … Xem thêm: “Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp”

Các chính sách kế toán vận dụng trong quản trị lợi nhuận

Các chính sách kế toán vận dụng trong quản trị lợi nhuận

Việc lựa chọn phương pháp kế toán áp dụng để thực hiện điều chỉnh lợi nhuận nằm trong khuôn khổ của chuẩn mực kế toán Việt Nam

– Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho: lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang có thể làm thay đổi giá thành sản phẩm, từ đó có thể điều chỉnh giá vốn hàng bán; lựa chọn phương pháp tính giá hàng xuất kho có thể làm thay đổi … Xem thêm: “Các chính sách kế toán vận dụng trong quản trị lợi nhuận”

Thành phần cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Thành phần cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Để có thể tổ chức và lựa chọn hình thức huy động vốn một cách thích hợp, có hiệu quả cần thực hiện phân loại cấu trúc tài chính theo các tiêu thức nhất định. Trong công tác quản trị, cấu trúc tài chính thường được phân loại theo các tiêu thức chủ yếu sau:

1. Căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn

Dựa trên quan hệ sở hữu vốn, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp bao gồm Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

1.1. Nợ phải trả:

Xem thêm: “Thành phần cấu trúc tài chính doanh nghiệp”

Một số bài học kinh nghiệm về giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao rút ra cho Việt Nam

Một số bài học kinh nghiệm về giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao rút ra cho Việt Nam

Với đặc thù hạn chế của đào tạo nghề so với các bậc đào tạo khác là yêu cầu đầu tư vốn lớn mua sắm trang thiết bị nhưng thu hồi vốn chậm nên không thu hút được các nhà đầu tư. Hơn nữa nhận thức của xã hội ở Việt Nam về dạy nghề vẫn còn hạn chế, tâm lý sính khoa bảng mà không tính đến năng lực và nhu cầu lao động trong xã … Xem thêm: “Một số bài học kinh nghiệm về giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao rút ra cho Việt Nam”

Kinh nghiệm quốc tế về giải pháp tài chính trong đào tạo nghề

Kinh nghiệm quốc tế về giải pháp tài chính trong đào tạo nghề

Như đã phân tích ở trên về vai trò của đào tạo nghề trong việc quyết định đến phát triển kinh tế xã hội nên hầu hết các chính phủ đều phải tập trung đầu tư cho đào tạo nghề. Đầu tư từ ngân sách cho đào tạo nghề phổ biến ở các nước bằng hai con đường, đó là chi trực tiếp cho các trường công lập và trợ cấp cho các trường tư thục như giảm thuế, cho vay ưu đãi… Tỷ lệ chi ngân … Xem thêm: “Kinh nghiệm quốc tế về giải pháp tài chính trong đào tạo nghề”

Nội dung chủ yếu của giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao

Nội dung chủ yếu của giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao

1. Giải pháp về huy động nguồn lực tài chính

Tài chính cho đào tạo nghề nói chung và cho đào tạo nghề chất lượng cao nói riêng được huy động từ nhiều nguồn, trong đó bao gồm nguồn tài chính từ NSNN và nguồn tài chính ngoài NSNN.

1.1. Nguồn NSNN và vai trò của NSNN với đào tạo nghề chất lượng cao

Tài chính cho đào tạo nghề từ nguồn NSNN được cung cấp thông qua các khoản chi ngân sách cho … Xem thêm: “Nội dung chủ yếu của giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao”

Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao

Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao

Chất lượng đào tạo nghề là để chỉ chất lượng người lao động được đào tạo nghề theo mục tiêu và chương trình đào tạo xác định trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, biểu hiện một cách tổng hợp nhất ở mức độ chấp nhận của thị trường lao động, của xã hội đối với kết quả đào tạo. Chất lượng dạy nghề còn phản ánh kết quả đào tạo của các cơ sở dạy nghề, của cả hệ thống dạy nghề. Chất lượng dạy nghề biến đổi theo thời … Xem thêm: “Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao”