092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Nội dung chi ngân sách nhà nước cho hoạt động đào tạo

Nội dung chi ngân sách nhà nước cho đào tạo gắn liền với cơ cấu, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo trong từng giai đoạn lịch sử nhất định và được xem xét theo từng góc độ khác nhau:

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức của hoạt động đào tạo

Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động đào tạo bao gồm chi ngân sách nhà nước cho các trường Đại học/ Học viện, các trường Cao đẳng, các trường Trung học Chuyên nghiệp, dạy nghề.

Căn cứ theo yếu tố và phương thức quản lý các khoản chi cho đào tạo. Bao gồm: Chi thường xuyên; Chi xây dựng cơ bản

Chi thường xuyên: Gồm những khoản chi bảo đảm hoạt động bình thường của các Trường/Học viện. Hầu hết các khoản chi này phát sinh đều đặn, lặp đi lặp lại giữa các khoảng thời gian trong năm và giữa các năm, mức chi cho các đối tượng này chủ yếu dựa trên chế độ, định mức chi do cấp có thẩm quyền ban hành, mang tính chất thanh toán trực tiếp và không để lại hình thái vật chất – đồng nghĩa với tiêu dùng trực tiếp.

Chi xây dựng cơ bản: Đây là các khoản chi dùng cho việc xây dựng cơ bản, nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các Trường/Học viện.

Xem thêm: Vai trò của hoạt động đào tạo

Nội dung chi ngân sách nhà nước cho hoạt động đào tạo

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Nội dung chi ngân sách nhà nước cho hoạt động đào tạo

Bình luận