092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Nội dung về chi ngân sách nhà nước

Nội dung về chi ngân sách nhà nước

Như đã đề cập thì chi ngân sách nhà nước gắn liền với chủ thể là Nhà nước, có phạm vi rộng, có liên quan đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, mọi cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Tuy nhiên, tùy theo góc độ xem xét thì nội dung chi NSNN có thể được tiếp cận theo hướng khác nhau.

1. Phân chia theo các hạng mục chi

Chi NSNN bao gồm các hạng mục sau:

Chi đầu tư phát triển: Bao gồm các khoản chi đầu tư … Xem thêm: “Nội dung về chi ngân sách nhà nước”

Triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một số nước trên thế giới

Triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một số nước trên thế giới

1. Ở Pháp [40]

Bảo  hiểm  xã hội tự nguyện  ra đời  từ  cuối  thế  kỷ  XIX, dưới  dạng  các quỹ tương tế.

– Đối tượng tham gia là nông dân, thợ thủ công, ngư dân.

– Các chế độ BHXH tự nguyện bao gồm: Hưu trí, ốm đau, sinh đẻ, thương tật, tai nạn lao động và bệnh nghề  nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với những người làm công trong nông nghiệp, trợ cấp gia đình.

– Quỹ BHXH tự nguyện được hình … Xem thêm: “Triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một số nước trên thế giới”

Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện

Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện không phải quốc gia nào trên thế giới cũng tiến hành. Tuy nhiên, ở hầu hết các quốc gia có hình thức bảo hiểm xã hội này đều được thực hiện theo 2 loại hình sau:

–   Bảo hiểm xã hội tự  nguyện áp dụng cho tất cả  mọi người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (như nông dân, lao động nông thôn, lao động trong các hộ gia đình, các nông trại có quy mô nhỏ, những người tự tạo … Xem thêm: “Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện”

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện là những định hướng, quy định về phương thức hoạt động của cả  hệ  thống BHXH nhằm đảm bảo cho các hoạt động bảo hiểm xã hội tự nguyện diễn ra bình thường, đạt được những mục tiêu đề ra. Theo nghĩa đó, BHXH tự nguyện phải được xây dựng trên nền tảng các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Nguyên tc t nguyn

Trong bảo hiểm xã hội tự  Xem thêm: “Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện”

Tổng quan về tham nhũng

Tổng quan về tham nhũng

Do sự tác động đa dạng đến các khía cạnh kinh tế, văn hóa và đạo đức xã hội nên tham nhũng luôn được xem là chủ đề trọng tâm trong các lĩnh vực khoa học chính trị và kinh tế học. Những nghiên cứu học thuật về nguyên nhân và hậu của tham nhũng (trong khu vực công) được thực hiện từ một vài thập kỷ trước đây. Chẳng hạn như, luận thuyết của Scott (1972) về tham nhũng chính trị đã có những ảnh sâu xa đến tận sau này vì trong đó … Xem thêm: “Tổng quan về tham nhũng”

Phát triển bền vững các khu công nghiệp

Phát triển bền vững các khu công nghiệp

Nếu cứ phát triển các KCN như hiện nay sẽ khó đảm bảo được các mục tiêu trong dài hạn, nghĩa là khó đảm bảo tính bền vững. Từ thực tế đó, phát triển bền vững các khu công nghiệp được đề cập khá nhiều trong các tài liệu, hội nghị, nghị quyết. Tuy vậy, dưới góc độ học thuật, nên hiểu về phát triển bền vững các khu công nghiệp như thế nào vẫn còn là vấn đề tranh luận.

Phát triển bền vững các KCN được đặt ra trong khuôn … Xem thêm: “Phát triển bền vững các khu công nghiệp”

Phân loại Khu công nghiệp

Phân loại khu công nghiệp

Các Khu công nghiệp có thể được phân loại dựa trên những căn cứ khác nhau, tùy theo mục đích của việc phân loại.

– Căn cứ theo chủ thể đầu tư, các Khu công nghiệp có thể được chia thành hai loại: [26, tr.18]

Thứ nhất, các Khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư. Đó là những KCN do chính quyền các địa phư  ng thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phư  ng nhằm thúc đẩy phát triển SXCN. Loại KCN này thường được xây dựng ở … Xem thêm: “Phân loại Khu công nghiệp”

Khái niệm khu công nghiệp

Khái niệm khu công nghiệp

Về bản chất, các khu công nghiệp (KCN) là những vùng lãnh thổ mà công nghiệp tập trung ở mức cao. Chúng là sản phẩm của sự tập trung hóa theo lãnh thổ của công nghiệp [27, tr.13]. Sự hình thành và phát triển của các KCN tùy thuộc c bản vào nhu cầu và năng lực phát triển công nghiệp của quốc gia cũng như của từng địa phư ng. Quy mô cũng như c cấu của mỗi KCN cụ thể phụ thuộc nhiều yếu tố, kể cả các yếu tố tự nhiên, kinh … Xem thêm: “Khái niệm khu công nghiệp”

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì

Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Đầu tư trực tiếp nước ngoài phản ánh những lợi ích khách quan lâu dài mà một thực thể kinh tế tại một nước (nhà đầu tư) đạt được thông qua một cơ sở kinh tế tại một nền kinh tế khác. Lợi ích lâu dài thể hiện ở chỗ sự tồn tại một mối quan hệ dài hạn giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp được đầu tư. Nhà đầu tư có được ảnh hưởng quan trọng và hiệu quả … Xem thêm: “Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì”