092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm về quản lý chi ngân sách nhà nước trong các trường Quân đội

Khái niệm về quản lý chi ngân sách nhà nước trong các trường Quân đội

Quản lý là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý bằng một hệ thống phương pháp nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định trong điều kiện môi trường biến động.

Như vậy, quản lý là hoạt động có mục đích của chủ thể mang tính trí tuệ và sáng tạo cao được tuân theo những nguyên tắc nhất định và là quá trình thực hiện đồng thời hàng loạt các chức năng có liên kết hữu cơ với nhau từ dự đoán – kế hoạch – tổ chức thực hiện – điều chỉnh – kiểm tra.

Quản lý tài chính là khâu quản lý tổng hợp của quản lý kinh tế. Theo nghĩa rộng, quản lý tài chính được coi như là việc sử dụng tài chính làm công cụ quản lý thông qua những chức năng vốn có là phân phối, giám đốc, kiểm tra. Theo nghĩa hẹp, quản lý tài chính được quan niệm như việc quản lý hoạt động của bản thân hoạt động tài chính, tức là tài chính được xem là đối tượng quản lý.

Chi NSBĐ là những khoản mục chi từ ngân sách nhà nước đáp ứng cho các hoạt động GDĐT trong các trường quân đội nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Đối tượng quản lý NSBĐ ngành nhà trường là ngân sách quốc phòng chi cho bảo đảm công tác GDĐT trong quân đội, thực hiện quy trình quản lý từ khâu lập, chấp hành đến kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước quốc phòng đảm bảo cho các nhiệm vụ.

Xem thêm bài viết: Vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với hoạt động đào tạo

Khái niệm về quản lý chi ngân sách nhà nước trong các trường Quân đội

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm về quản lý chi ngân sách nhà nước trong các trường Quân đội

Bình luận