092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Đặc điểm của ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước có một số đặc điểm sau:

Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với quyền lực kinh tế – chính trị của nhà nước. Cụ thể hơn, quyền lực của Nhà nước và các chức năng của nó là những nhân tố quyết định mức thu, mức chi, nội dung và cơ cấu thu chi của NSNN;

Hoạt động ngân sách nhà nước là hoạt động phân phối lại các nguồn Tài chính, nó thể hiện ở hai lĩnh vực thu và chi của nhà nước; Các hoạt động thu, chi NSNN đều được tiến hành dựa trên cơ sở những luật lệ. Vì dụ như Luật thuế, các chế độ chi tiêu, tiêu chuẩn định mức chi tiêu. do Nhà nước ban hành.

Nguồn tài chính chủ yếu hình thành  nên  NSNN được hình thành chủ yếu thông qua quá trình phân phối lại nguồn tài chính mà trong đó thuế là hình thức thu phổ biến;

Ẩn sau các  hoạt  động  thu  chi của NSNN là các mối quan hệ kinh tế, quan hệ lời ích trong xã hội khi nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia.

Đặc điểm của ngân sách nhà nước

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Đặc điểm của ngân sách nhà nước

Bình luận