092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm ngân sách nhà nước

Có nhiều cách tiếp cận khái niệm quản lý, nhưng thông dụng nhất, thì quản lý được xem là hoạt động của các chủ thể quản lý thông qua việc sử dụng có chủ dịnh các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của khách thể quản lý, đối tượng quản lý nhằm đạt được các mục tiêu đã định.

Quản lý chi ngân sách nhà nước là quá trình Nhà nước vận dụng các quy luật khách quan, sử dụng hệ thống các phương pháp, công cụ quản lý tác động đến các hoạt động chi ngân sách nhà nước phục vụ tốt nhất việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Quản lý chi ngân sách nhà nước là sự liên kết hữu cơ giữa Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý với khách thể quản lý các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và đối tượng quản lý là khoản chi ngân sách nhà nước.

Đối tượng, tác động quản lý chi ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản chi của ngân sách nhà nước được bố trí để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

Ngân sách nhà nước, là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử; là một thành phần trong hệ thồng tài chính. Thuật ngữ “Ngân sách nhà nước” được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế, xã hội ở một quốc gia. Song quan niệm về ngân sách nhà nước lại chưa thống nhất, người ta đã đưa ra nhiều định nghĩa về ngân sách nhà nước tùy theo các trường phái và các lĩnh vục nghiên cứu.

Về hình thức, các khái niệm trên có thể không giống nhau, nhưng nhìn chung, chúng đều phản ánh về kế hoạch, dự toán thu, chi của nhà nước, trong một thời gian nhất định với hình thái biểu hiện là quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, nhà nước sử dụng quỹ tập trung đó để trang trải cho các khoản chi tiêu của mình.

Luật Ngân sách Nhà nước của Lào đã được sửa đổi số 02/QH; Quốc hội Lào ban hành ngày 26/12/2006 định nghĩa: Ngân sách Nhà nước toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã đước cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

Qua nghên cứu, tác giả hoàn toàn đồng ý với các khái niệm về ngân sách nhà nước mà Luật ngân sách nhà nước đã quy định ở trên.

Khái niệm ngân sách nhà nước

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm ngân sách nhà nước

One Comment

Bình luận