092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng cho rằng chi phí sử dụng vốn trung bình và giá trị doanh nghiệp vẫn không thay đổi khi tỷ số đòn bẩy tài chính của công ty thay đổi. Nói cách khác, lý thuyết này cho rằng không có cơ cấu vốn tối ưu và giá trị doanh nghiệp, giá cổ phiếu doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào cơ cấu nguồn vốn.

Lý thuyết này cho rằng, khi doanh nghiệp tăng sử dụng nợ thì tỷ suất sinh lời dành cho cổ đông tăng lên trong khi tỷ suất sinh lời của công ty và mức sinh lời của chủ nợ không thay đổi. Do tỷ suất sinh lời chung của doanh nghiệp không đổi nên giá trị doanh nghiệp và giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng không bị ảnh hưởng do sự thay đổi của cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Như vậy lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng dựa trên giả định doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện không có thuế để kết luận rằng không có cơ cấu vốn tối ưu và giá cổ phiếu, giá trị doanh nghiệp không phụ thuộc vào cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Ta thấy rằng khi doanh nghiệp gia tăng hệ số nợ hay gia tăng đòn bẩy tài chính thì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên trong khi tỷ suất lợi nhuận nói chung và tỷ suất lợi nhuận dành cho chủ nợ không thay đổi.

Bởi vì tỷ suất lợi nhuận nói chung không thay đổi nên giá trị doanh nghiệp có thể xem như không bị thay đổi bởi sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn.

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng

Bình luận