092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI Approach)

Lý thuyết hoạt động  ròng dựa  trên giả định  công  ty hoạt  động  trong điều  kiện không có thuế để cho rằng chi phí sử dụng vốn bình quân và giá trị công ty vẫn không đổi khi tỷ số đòn bẩy tài chính (hệ số nợ) của công ty thay đổi.

Như vậy, sẽ không có cơ cấu vốn tối ưu và giá trị cổ phiếu, giá trị công ty không phụ thuộc vào cơ cấu vốn của công ty. Theo lý thuyết này, khi công ty tăng hệ số nợ thì tỷ suất sinh lời dành cho cổ đông  tăng  lên trong khi tỷ suất sinh lời của công ty và tỷ suất sinh lời đòi hỏi của chủ nợ không thay đổi.

Do tỷ suất sinh lời của công ty không thay đổi nên giá trị công ty và giá cổ phiếu của công ty cũng không bị ảnh hưởng  bởi sự thay đổi cơ cấu vốn của công ty.

Xem thêm: Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu (Opitmal capital structure)

Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu dựa vào lá chắn thuế để kết luận là có một cơ cấu vốn tối ưu trong khi tiếp cận của lý thuyết lợi nhuận hoạt động  ròng dựa vào giả định công  ty hoạt  động  trong điều  kiện  không  có thuế để kết luận là không có cơ cấu vốn nào là tối ưu và giá cổ phiếu cũng như giá trị công ty không phụ thuộc vào cơ cấu vốn.

Tuy nhiên, hai lý thuyết này vẫn chưa lý giải một cách thuyết phục tác động  nợ như thế nào khi nghiên cứu cơ cấu vốn của công ty.

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI Approach)

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI Approach)

Bình luận