092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh và chính sách tài chính của mình. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải xác định rõ mọi hoạt động, việc làm cụ thể trong thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các quyết định này được lựa chọn chủ yếu dựa trên cơ sở phân tích, cân nhắc về mặt tài chính. Do đó, quản trị tài chính doanh nghiệp được hình thành để nghiên cứu, phân tích quá trình sử dụng tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp; từ đó, hình thành những công cụ quản lý tài chính, đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro, tăng giá trị doanh nghiệp.

Quản trị tài chính có quan hệ chặt chẽ với quản trị DN và giữ vị trí quan trọng trong quản trị DN. Các quyết định của hoạt động quản trị khác hầu hết dựa trên kết quả đánh giá về mặt tài chính trong quản trị DN.

Khi DN thực hiện các hoạt động của mình, có nhiều vấn đề liên quan đến tài chính phát sinh đòi hỏi nhà quản trị phải đưa ra quyết định đúng và tổ chức thực hiện những quyết định đó một cách phù hợp. Quyết định liên quan đến tài chính có nhiều loại như quyết định chiến lược mang tính dài hạn phát triển tài chính DN (quyết định đầu tư đổi mới kỹ thuật, công nghệ; quyết định mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh; quyết định liên doanh, liên kết; quyết định huy động vốn trên thị trường; quyết giải thể DN…) và quyết định chiến thuật (ngắn hạn) liên quan đến việc đáp ứng yêu cầu hàng ngày của DN (quyết định về phương thức thanh toán, điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu thanh toán nhằm thu hồi nợ; quyết định về hàng tồn kho; quyết định hình thức huy động vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sxkd…). “Do các quyết định tài chính gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động của DN; vì vậy, quản trị tài chính DN còn được nhìn nhận là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện, điều chỉnh và kiểm soát quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu hoạt động của DN.” [37]

Hoạt động của quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm việc ra quyết định tài chính liên quan đến đầu tư tài sản, huy động vốn và phân phối lợi nhuận sao cho có lợi nhất cho DN. Trong đó, quyết định đầu tư tài sản và quyết định huy động vốn là quan trọng. Trong phạm vi luận án này, tác giả đề cập sâu về 2 loại quyết định này.

Tóm lại, quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn, đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính và tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt mục tiêu hoạt động cơ bản của doanh nghiệp là tối đa giá trị doanh nghiệp.

Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

2 Comments

Bình luận