Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp

Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2012) trích dẫn quan điểm tiếp cận từ góc độ cá nhân và tổ chức, Liên Hiệp quốc (UN): Phát triển nguồn nhân lực được xác định nhằm nâng cao giá trị con người bằng cách bồi dưỡng năng lực để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, gia đình, tổ chức và xã hội[6]. Bennis, W.G và Nanus, B (2004) nêu:Phát triển nguồn nhân lực là phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức và cải thiện thái độ cho các cá nhân trong tổ chức[102]. Theo nhóm tác giả Trần Thị Bích Hằng và Nguyễn Quốc Khánh (2014) thì “Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Phát triển nguồn nhân lực gồm ba loại hoạt động là : giáo dục, đào tạo và phát triển” [18].

Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực từ góc độ xã hội, nhóm tác giả Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2012) chỉ ra“Phát triển nguồn nhân lực là quá trình phát triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức tay nghề, tính năng động xã hội và sức sáng tạo của con người; nền văn hoá; truyền thống lịch sử” [6].

 Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2011) thì “Phát triển nguồn nhân lực là quá trình biến đổi nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhằm phát huy, khơi dậy những tiềm năng con người, phát triển toàn bộ nhân cách và từng bộ phận trong cấu trúc nhân cách, phát triển cả năng lực vật chất và năng lực tinh thần, tạo dựng và ngày càng nâng cao, hoàn thiện cả về đạo đức và tay nghề, cả về tâm hồn và hành vi từ trình độ chất lượng này lên trình độ chất lượng khác cao hơn, toàn diện hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp phát triển đất nước” [92].

Theo Trần Sơn Hải (2010) thì “Phát triển NNL ngành du lịch là tổng thể các hình thức, phương pháp, chính sách và biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực (trí tuệ, thể chất và phẩm chất tâm lý – xã hội) làm gia tăng số lượng và điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực ngành du lịch cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phát triển du lịch trong từng giai đoạn phát triển” [13]. Phát triển nguồn nhân lực du lịch bao hàm quá trình đào tạo nhân lực về kiến thức chung liên quan đến nghề nghiệp, kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa và sức khỏe nghề nghiệp.

Hệ thống hóa lý luận về phát triển NNL du lịch, khái niệm phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh được hiểu là “Phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp là dự báo nhu cầu nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp, xây dựng và thực thi các chính sách phát triển NNL du lịch cho doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát việc thực thi các chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp”. Mục đích của phát triển NNL du lịch cho doanh nghiệp được khẳng định vì sự phát triển của doanh nghiệp. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh có vai trò quan trọng trong dự báo nhu cầu NNL du lịch cho doanh nghiệp, xây dựng và thực thi chính sách nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với NNL du lịch cho doanh nghiệp. Hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá và phát hiện kịp thời những vấn đề liên quan đến phát triển NNL du lịch cho doanh nghiệp, từ đó có những điều chỉnh kịp thời để phát triển NNL du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Nguồn: Luận án Kinh doanh thương mại “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đánh giá bài viết

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?