Toàn văn luận văn thạc sĩ : Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay

dịch thuật Anh – Việt

Mục lục

Ths30.01_Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Mục đích của luận văn là nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, pháp luật thực định cũng như các biến thái và tranh chấp liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ chưng cư. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, đồng thời, đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam hiện nay.

Để thực hiện mục đích trên, luận văn có những nhiệm vụ sau:

– Nghiên cứu góp phần làm sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận có liên quan đến hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và pháp luật về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hiện nay.

– Nghiên cứu pháp luật thực định về mua bán căn hộ chung cư, Hợp đồng mua bán;

– Nghiên cứu, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và thực trạng tranh chấp;

– Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quy định về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam; thực trạng giao kết và thực hiện Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư từ các biến thái chính của Hợp đồng tới các tranh chấp xuất phát từ các hoạt động quản lý nhà chung cư được nêu trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu những quy định của Bộ luật dân sự, Luật kinh doanh bất động sản; Luật Nhà ở năm 2014, và những văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và các văn bản liên quan đến giao dịch mua bán tài sản hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, Luận văn tập trung làm rõ những thỏa thuận rất đặc thù của hợp đồng cũng như các tranh chấp liên quan đến quản lý nhà chung cư theo Hợp đồng và pháp luật quy định, còn các nội dung khác của Hợp đồng, Luận văn không đưa thành một đề mục riêng, không phân tích sâu mà phân tích cùng các vấn đề về đặc điểm hay thực tế, bởi đã có nhiều công trình nghiên cứu về nội dung này.

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Luận văn tiếp cận vấn đề nghiên cứu dưới cơ sở lý luận về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về sở hữu nói chung và về pháp luật.

Trên cơ sở phương pháp luận nêu trên đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: phương pháp so sánh, phân tích, đối chiếu, nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu thực tiễn.


Download : Ths30.01_Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?