092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách nhà nước ở địa phương

Tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách nhà nước ở địa phương

Theo Hiện pháp, quản lý chung về tài chính trên phạm vi cả nước thuộc Quốc Hội và Chính Phủ, ở địa phương là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, còn quản lý các hoạt động nghiệp vụ tài chính và trách nhiệm của bộ máy tổ chức các cơ quan tài chính (Sở tài chính ở cấp tỉnh, phòng tài chính cấp huyện),  các tổ chức quản lý tài chính chuyên ngành (Kho bạc nhà nước các cấp) thực hiện toàn bộ công tác quan lý tài chính công nói chung, quản lý về chi Ngân sách nhà nước nói riêng.

Cụ thể chức năng của từng bộ phận trong bộ máy quản lý chi Ngân sách nhà nước ở địa phương như sau:

Hội đồng nhân dân

Quyết  định  dự  toán  và  phân  bổ  ngân  sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân Sách địa phương;

Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết;

Giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

Ủy ban nhân dân các cấp

Lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

Lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn và báo cáo cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

Kiểm tra Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới về dự toán Ngân sách và quyết toán ngân sách;

Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới;

Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương;

Phối hợp với các cơ quan Nhà nước cấp trên trong việc quản lý Ngân sách Nhà nước lĩnh vực trên địa bàn;

Báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

Cơ quan tài chính các cấp

Đảm bảo  nguồn  vốn theo quy định của Bộ Tài chính để Kho bạc Nhà nước cấp vốn và thanh toán.

Thực hiện  quyết  toán  các  khoản  chi Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phối hợp  các  cơ  quan  chức  năng  hướng dẫn và kiểm tra về việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính, tình hình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, tình hình thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí để có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm, ra quyết định thu hồi các khoản, nội dung chi sai quy định;

Được quyết yêu cầu Kho bạc nhà nước, các  đơn vị thụ hưởng kinh phí ngân sách cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài chính công.

Kho bạc nhà nước các cấp

Ban hành  quy  trình  thanh  toán  tại  Kho bạc để thực hiện thống nhất trong cả nước.

Kiểm soát, thanh  toán  kinh  phí  kíp  thời,  đầy  đủ cho các đơn vị thụ hưởng khi đã có đủ điều kiện  và đúng thời gian quy định.

Có ý kiến rõ ràng bằng văn bản cho các đơn vị thụ hưởng kinh phí Ngân sách đối với những khoản giảm thanh toán, trả lời các thắc mắc của các đơn vị trong việc thanh toán vốn.

Trường hợp phát  hiện  quyết  định  của các cấp có thẩm quyền trái với quy định hiện hành, phải có văn bản đề nghị xem lại và nên rõ ý kiến đề xuất. Nếu quá thời gian quy định mà không được trả lời thì được quyền giải quyết theo đề xuất của mình, nếu được trả lời mà xét thấy không thỏa đáng thí vẫn giải quyết theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, đồng thời phải báo cáo lên cơ quan thẩm quyền cao hơn và báo cáo cơ quan tài chính để xem xét, xử lý.

Đôn đốc đơn vị thanh toán dứt diểm công nợ khi dự án đã quyết toán;

Thực hiện  chế  độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hướng dẫn của Bọ tài chính;

Được quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo chế độ quy định để phục vụ cho công tác kiểm soát, thanh toán kinh phí.

Tổ chức  công tác kiểm soát, thanh toán nguồn kinh phí theo quy trình, nghịp vụ thống nhất, đơn giản thủ tục hành chính nhưng đảm bảo quản lý kinh phí chặt chẽ, thanh toán kịp thời, đầy đủ, thuận tiện cho các đơn vị.

Hết năm  kế  hoạch,  xã  nhận số thanh toán trong năm, nhận xét về kết quả chấp hành chế độ quản lý, chấp hành định mức, đơn giá, các chế độ chính sách theo quy định.

Các đơn vị dự toán

Tổ chức việc lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc  phạm  vi được giao;

Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ Đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ; đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm;

Hướng dẫn, kiểm tra  việc thực hiện thu, chi ngân sách của đơn vị trực thuộc;

Quản lý,  sử  dụng tài sản của nhà nước tại đơn vị theo đúng mụcđích, đúng chế độ, có hiệu quả;

Chấp hành  đúng  chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước; báo cáo Tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách theo chế độ quy định.

Các đơn vi đầu tư

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Tiếp nhận Và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển;

Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, sự đúng đắn, hợp pháp của khối lượng dự án hoặc tiến độ thực hiện khi thanh toán; đảm bảo chính xác, trung thực, hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc nhà nước và cơ quan chức năng Nhà nước.

Khi có khối lượng đã đủ điều kiện theo hợp đồng, tiến hành nghiệm Thu kịp thời, lập đầy đủ hồ sơ thanh toán và đè nghị thanh toán cho nhà thầu trong thời hạn quy định.

Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu Tư và các cơ quan nhà nước có liên quan; cung cấp hồ sơ, tài liệu, tình hình theo quy định cho Kho bạc nhà nước và cơ quan tài chính để phục vụ cho công tác quản lý và thanh toán vốn; chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quyết định đầu tư về tình hình sử dụng vốn đầu tư và chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư phát triển của Nhà nước.

Thực hiện kế toán đơn vị chủ đầu tư; quyết toán vốn đầu tư theo đơn vị hiện hành.

Được yêu cầu thanh toán vốn khi đã có đủ điều kiện và yêu cầu Kho bạc nhà nước trả lời, giải thích.

Tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách nhà nước ở địa phương

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách nhà nước ở địa phương

Bình luận