092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Quan điểm đổi mới cơ chế quản lý tài chính bệnh viện

Đứng trước những vướng mắc bất cập cũng như những điều kiện kinh tế xã hội luôn thay đổi nhanh chóng, cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công không thể giữ nguyên được mà cần phải có những thay đổi mang tính kế thừa nhằm phát huy những điểm tích cực thích hợp và hạn chế dần những vướng mắc, khó khăn và không phù hợp. Sự thay đổi mang tính kế thừa của cơ chế quản lý tài chính sẽ tạo điều kiện giúp cho cơ chế luôn thích ứng với những điều kiện kinh tế xã hội nói chung và sự phát triển của các Bệnh viện công nói riêng tạo ra sự thúc đẩy thuận chiều, giúp cho công tác quản lý tài chính Bệnh viện công đạt hiệu quả cao hơn.

Theo quan điểm của tác giả, sự thay đổi mang tính kế thừa này chính là sự đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các Bệnh viện công. Sự đổi mới này không phải là bỏ hoàn toàn cơ chế cũ, phê phán các cơ chế trước hay là bỏ cơ chế cũ tạo cơ chế mới mà sẽ dựa trên cơ sở những cơ chế cũ, những phân tích đánh giá thực thi cơ chế và đưa ra những sửa đổi, thay đổi mang lại sự phù hợp, tác động tích cực hơn với công tác quản lý tài chính BV. Việc đổi mới ở đây tác giả muốn hướng đến đó là việc đổi mới mang tính kế thừa và tính phù hợp.

Đó là việc dựa trên những cơ chế cũ từ đó có những phân tích đánh giá về thực trạng cơ chế từ đó có những đánh giá về ưu điểm, hạn chế. Từ những phân tích đánh giá đó, tiến hành nghiên cứu những quan điểm hướng đổi mới từ đó có những giải pháp cụ thể để sửa đổi cơ chế đó cho phù hợp với những điều kiện, đặc điểm phát triển kinh tế xã hội theo mỗi giai đoạn. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính phải tạo đòn bảy kinh tế để tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý tài chính Bệnh viện công, hài hòa lợi ích cũng như phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi giữa giữa Bệnh viện công với các bên liên quan.

Một là, đổi mới cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công phải dựa tr n cơ sở đường lối, định hướng chiến lược phát triển của đất nước trong công tác CSSK nhân dân đó là sự công bằng, hiệu quả và phát triển. Bởi đường lối, chiến lược định hướng đó là kim chỉ nam là căn cứ cơ sở để xây dựng các cơ chế, chính sách tránh cho những chệch hướng, lệch lạc trong quá trình phát triển. Xác định rõ ràng mục tiêu của CSSK nhân dân là sự công bằng, hiệu quả được đặt lên hàng đầu trong khi xây dựng và đổi mới các cơ chế cần hướng đến.

Hai là, đổi mới cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công phải đi theo lộ trình  ác định rõ ràng. Bởi các vướng mắc và bất cập của cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công đã tồn tại trong thời gian dài, các cơ chế này cũng đã gây nên nhiều khó khăn cho hoạt động của các Bệnh viện công cũng như nhiều bức xúc trong xã hội. Trước thực trạng còn nhiều bất cập trong các hoạt động quản lý tài chính Bệnh viện công thời gian qua và dưới sức ép của xã hội, yêu cầu cần thiết dó sự đổi mới cải cách về cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công. Tuy nhiên việc đổi mới cơ chế cần sự chủ động kịp thời, đổi mới cải cách phải theo một cách thức hệ thống và có kế hoạch. Không thể có sự đổi mới cải cách cơ chế một cách vội vàng theo các hướng không đúng đắn. Thực tế chúng ta phải chấp nhận những vướng mắc bất cập của cơ chế và yếu kém trong công tác quản lý tài chính Bệnh viện công khó có thể giải quyết nhanh chóng và triệt để ngay được. Điều này cần phải có thời gian và lộ trình cụ thể từng bước đổi mới và cải cách các cơ chế hướng đến sự đồng bộ, phù hợp và rõ ràng.

Ba là, đổi mới cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công cần dựa trên trên kết quả nghiên cứu thấu đáo các bài học kinh nghiệm quốc tế và trong nước. Bản thân nhiều nước trên thế giới, quá trình quản lý tài chính của các Bệnh viện công luôn trong xu thế đổi mới để tìm ra hướng quản lý tốt hơn và hiệu quả hơn. Việc cải cách quản lý tài chính và hoạt động của hệ thống Bệnh viện công đã và đang là một vấn đề chung được rất nhiều quốc gia quan tâm. Kinh nghiệm quốc tế về cải cách quản lý tài chính Bệnh viện công với thất bại và thành công có rất nhiều. Chúng ta cần thiết phải học hỏi từ những kinh nghiệm đó nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng được cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công phù hợp tránh những sai sót, lệch hướng đáng tiếc có thể xẩy ra.

Bốn là, đổi mới cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công phải xuất phát từ đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý tài chính Bệnh viện công hiện nay. Các hoạt động quản lý tài chính của Bệnh viện công chính là cơ sở thực tế của cơ chế quản lý. Nếu không có cơ sở này thì cơ chế đó dù có được xây dựng cũng chỉ là cơ chế chung chung không thiết thực và không phù hợp. Để đánh giá một cơ chế quản lý có hiệu quả không thì phải xem cơ chế quản lý đó có phù hợp thực trạng cần quản lý hay không.

Năm là, đổi mới cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện công cần thiết sự đồng bộ giữa các cơ chế chính sách có liên quan. Các cơ chế chính sách có liên quan như Luật Ngân sách, Luật BHYT (sự bao phủ BHYT…), cơ chế kiểm tra giám sát… Bởi chỉ một cơ chế quản lý tài chính thôi (như cơ chế tư chủ tự chịu trách nhiệm) vẫn không thể tạo ra được sự đổi mới thậm chí khi thực hiện còn gặp rất nhiều vướng mắc và khó khăn. Sự đồng bộ về cơ chế chính sách tạo ra thế vững chãi hơn cho việc xây dựng đổi mới và thực thi cơ chế chính sách.

Tóm lại, theo tác giả Bệnh viện công vẫn giữ vai trò chủ đạo dù có chúng ta có đa dạng hóa các loại hình tổ chức CSSK, bởi đó là mục đích công bằng trong CSSK của nh n d n đảm bảo an sinh xã hội nên các Bệnh viện công phải tiếp tục được mở rộng và phát triển theo hướng hiệu quả và minh bạch. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư, phát triển Bệnh viện công, đổi mới cơ chế để hoạt động của các Bệnh viện công ngày càng năng động, hiệu quả và minh bạch hơn. Phát triển hệ thống y tế Việt Nam trong đó khu vực y tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, khu vực y tế tư nhân hoạt động song song trong khuôn khổ luật pháp, bổ trợ cho y tế công.

Sự phối hợp y tế công tư này được khuyến khích phát triển cả trong CSSK ban đầu và cung cấp DVYT chuyên sâu. Việc xác định hệ thống y tế công lập phải giữ vai trò chủ đạo, đảm bảo an sinh xã hội và tiếp tục được đầu tư để được mở rộng và phát triển nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa tình trạng bất công bằng trong CSSK nhân dân. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư, phát triển Bệnh viện công, đổi mới cơ chế để hoạt động của các Bệnh viện công ngày càng năng động, hiệu quả. Khuyến khích và tạo điều kiện để các CSYT công lập thực hiện xã hội hóa, tăng quy mô phục vụ nhu cầu khám và điều trị của người bệnh.

Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển hệ thống y tế cơ sở là hạt nhân quan trọng nhất thực hiện dịch vụ CSSK ban đầu cho nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều được CSSK với chất lượng ngày càng cao. Bên cạnh đó, phát triển y tế tư nhân nhưng trong điều kiện có sự điều chỉnh và quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước. Y tế tư nhân chỉ đóng vai trò bổ trợ vì thực tế y tế tư nhân chủ yếu chạy theo lợi nhuận, chỉ chú trọng phát triển các kỹ thuật cao hoặc tập trung vào một số các chuyên khoa để thu lợi nhuận hoặc chỉ dừng lại ở nhưng kỹ thuật trung bình với những bệnh phổ biến để thu lợi trước mắt và chủ yếu lại tập trung ở những đô thị đông dân cư.

Mặc dù lấy y tế Nhà nước là chủ đạo nhưng phải kết hợp với hoạt động y tế tư nhân nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong y tế thông qua cạnh tranh giữa hai khu vực. Bởi cạnh tranh và thị trường là lời giải cho năng suất và chất lượng và hiệu quả dịch vụ CSSK. Việc tăng cường số lượng các chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ với năng suất và chất lượng cải thiện hơn tạo điều kiện để người dân được hưởng nhiều loại Dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả và huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với công tác CSSK.

Quan điểm đổi mới cơ chế quản lý tài chính bệnh viện

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Quan điểm đổi mới cơ chế quản lý tài chính bệnh viện

Bình luận