092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước

Những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước

Để đạt được mục tiêu phát triển KT-XH địa phương và trở thành một trung tâm linh tế các tỉnh Hua Phăn đã xã định hướng đ icho mình và đặt ra các nhiệm vụ tương đối cao. Trong đó, quản lý chi Ngân sách nhà nước của tỉnh cần phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

Một là, Quản lý chi NSNN địa phương phải đảm bảo kinh phí kíp thời cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, sứ mệnh tương ứng của mình trong công cuộc phát triển KT-Xh trên địa bàn.

Để thúc đẩy kinh tế tỉnh tăng trưởng và phát triển bền vững, trong khi chưa có những thay đổi mạnh ở các thành phần kinh tế khác, tất yếu phải tăng chi đầu tư công. Một mặt, tăng đầu tư công trực tiếp làm tằng tổng cầu trong nền kinh tế.

Mặt khác, tăng chi sẽ tác động, lôi kéo các thành phần kinh tế khác mở trộng sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể tăng chi Ngân sách nhà nước trước khi tăng trưởng cao tạo ra các nguồn thu mới? Liệu cá cách nào đó để tăng nguồn? Hay đổi mới phương thức can thiệp cảu tỉnh hay nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách? Hay vay nở?….

Vì việc tăng nguồn trong gắn và trung hạn rất hạn chế, nên yêu cầu đặt ra đầu tiên đối mới quản lý chi NSNN của tỉnh là phải kế hoạch hóa được nhu cầu chi trên cơ sở đảm bảo các cân đối vững chắc về thu – chi, về vay nợ thì thì mới đảm bảo thúc đẩy KT-XH phát triển được.

Hai là, do nguồn lực hạn chế trong khi nhu cầu lại tương đối lớn, nên quản lý chi Ngân sách nhà nước của tỉnh phải bố trí phân bổ tập trung, trực tiếp cho các nội dung và mục tiêu phát triển của địa phương.

Rút kinh nghiệm giai đoạn trước, do phân bổ ngân sách địa phương phân tán, dàn trải, nhiều công trình, dự án không được phân đủ vốn theo tiến độ, không có chất lượng sử dụng, hiệu quả sử dụng ngân sách hạn chế, việc phân bổ ngân sách giai đoạn tới cần thực hiện nghiêm ngặt vấn đề ưu tiên hóa.

Ba là, khi đã lựa chọn được các ưu tiên chi tiêu, vấn đề tiếp theo của quản lý chi Ngân sách nhà nước là phải lựa chọn các phương thức sử dụng đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao nhất.

Năm là, quản lý chi Ngân sách nhà nước cần phải hướng tới các mục tiêu dài hạn của địa phương. Trong khi thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của giai đoạn tới, quản lý chi NSNN đồng thời phải tính đến mục đích phát triển bền vững lâu dài trên địa bàn, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các vùng, miền trên địa bàn, Nâng cao mức sống của nhân dân các dân tộc các vùng này, thúc đẩy tăng trưởng, giảm dần sự chênh lệch so với các vùng đô thị, tạo môi trường sống của con người gần gũi với thiên nhiên và đảm bảo xanh, sạch đẹp.

Vấn đề không kép phần quan trong là phải chủ động, linh hoạt trước các biến động của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mở cửa và kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn kinh tế, chinh trị, xã hội.

Những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước

Bình luận