092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Lý thuyết về nhu cầu của con người

Theo thuyết Maslow, nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau từ “đáy” lên tới“đỉnh”, phản ánh mức độ “cơ bản” của nó đối với sự tồn tại và phát triển của con người vừa là một sinh vật tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội nó bao gồm các nhu cầu sau đây.

– Nhu cầu tự thể hiện (Self-Actualization Needs)

– Nhu cầu được tôn trọng (Esteem Needs)

– Nhu cầu quan hệ xã hội (Social Needs)

– Nhu cầu an toàn (Safety Needs)

– Nhu cầu sinh học (Physiological Needs).

Người tiêu dùng được đặt ở vị trí trung tâm của họat động marketing. Một trong những nguyên tắc quan trọng của sản xuất kinh doanh là phải đáp ứng nhu cầu người tiêu dung.Vì vậy, nghiên cứu người tiêu dùng sẽ góp phần thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Tháp nhu cầu của Maslow

Hình 2.1 Tháp nhu cầu của Maslow

Nguồn: A.H. Maslow, motivation personality, tái bản lần thứ 3 (Upper Saddle River, NJ Prentice Hall, 1987)

Lý thuyết về nhu cầu của con người

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Lý thuyết về nhu cầu của con người

Bình luận