092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo

Hiệu quả huy động vốn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo là mức độ động viên, khai thác các nguồn lực của xã hội (bao gồm trong nước và nước ngoài) để đầu tƣ phát triển nền giáo dục đào tạo của quốc gia trong mối quan hệ với hao phí bỏ ra để huy động khai thác các nguồn lực của xã hội. Hiệu quả huy động vốn có thể được đo lường bẳng số tuyệt đối qua từng năm với từng nguồn lực của xã hội và so sánh giữa các năm để xem xét đánh giá sự biến động của hiệu quả huy động giữa các năm.

Hiệu quả huy động vốn có thể được đo lường bẳng số tương đối là so sánh nguồn lực được huy động cho đầu tư phát triển giáo dục đào tạo với tổng nguồn lực đó, như so sánh với GDP, thu nhập bình quân đầu người, tỷ trọng các nguồn lực huy động, tốc độ tăng trưởng hàng năm của vốn đầu tư, cơ cấu các khoản chi tiêu của người dân trong đó có chi tiêu cho giáo dục… qua đó đánh giá hiệu quả huy động.

Đối với mỗi cơ sở giáo dục đào tạo hiệu quả huy động vốn đầu tư phát triển được đánh giá bằng các chỉ tiêu như: tỷ trọng vốn đầu tư so với tổng nguồn thu, quy mô của mỗi nguồn vốn đầu tư được huy động, tốc độ tăng trưởng hàng năm của vốn đầu tư.

Hiệu quả về sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo là mối quan hệ tương quan giữa kết quả đầu ra khi sử dụng vốn đầu tư phát triển với số vốn đầu tư phát triển được sử dụng trong quá trình tiến hành các hoạt động giáo dục đào tạo. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo thường được xem xét trên các khía cạnh cơ bản sau:

– Hiệu quả kinh tế:

Thứ nhất, Giáo dục đào tạo là con đường cơ bản nhất để tích luỹ vốn nhân lực – nhân tố quyết định tăng năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đào tạo nên một lớp người mới có năng lực cần thiết để đáp ứng đòi hỏi của nền sản xuất cụ thể. Đối với sự phát triển nền kinh tế thì đây là lực lượng quan trọng vào bậc nhất.

Thứ hai, Giáo dục đào tạo có vai trò quyết định đến phát triển và làm chủ KHCN hiện đại, nhân tố bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Giáo dục đào tạo có chức năng truyền bá kiến thức khoa học cho những người có năng lực học tập và vận dụng vào thực tế. Không những đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học mà còn sản sinh ra kiến thức khoa học thông qua hệ thống Nghiên cứu khoa học của các trường Đại học.

Thứ ba, Giáo dục đào tạo góp phần quan trọng thúc đẩy việc hình thành và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế quốc dân phù hợp với xu hướng phát triển của mọi thời đại

– Hiệu quả về chính trị – xã hội:

Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, từ khi xã hội có giai cấp, có Nhà nước thì Giáo dục đào tạo luôn là công cụ quan trọng của Nhà nước. Xét về bản chất, Giáo dục đào tạo thực sự gắn bó với xu hướng chính trị tiến bộ. Nền giáo dục nước ta hiện nay là nền giáo dục được ra đời và phát triển nhờ một thể chế chính trị cách mạng tiến bộ. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa và độc lập được quán triệt một cách sâu rộng trong toàn bộ hệ thống giáo dục giáo dục Việt Nam.

– Hiệu quả về tư tưởng văn hoá:

Giáo dục đào tạo không chỉ tạo ra con người phát triển về trí tuệ, kỹ năng lao động mà còn đảm bảo cho việc hình thành một hệ tư tưởng, hình thành một nếp sống mới trên nền tảng của một nền văn hóa mới, nhân sinh quan mới. Góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo không giống như các ngành sản xuất khác. Việc bỏ vốn đầu tư vào Giáo dục đào tạo, không thể đo đếm hiệu quả bằng các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu, lợi nhuận; hiệu quả của hoạt động đầu tư phải sau một thời gian dài mới thấy được hiệu quả.

Chính vì vậy, đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo đó là thành quả của hoạt động đầu tư phát triển không thể lượng hóa bằng các con số về lợi nhuận một cách cụ thể, mà chỉ được nhận thấy qua các chỉ tiêu nếu xét trên góc độ tổng thể là số trường lớp được xây dựng mới, tỷ lệ sinh viên/dân số, số sinh viên tốt nghiệp hàng năm, tỷ lệ số sinh viên tốt nghiệp có việc làm/số sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ gia tăng về quy mô sinh viên hàng năm, tỷ lệ số sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo/số sinh viên có việc làm, số lượng các công trình nghiên cứu khoa học hàng năm của các cơ sở Giáo dục đào tạo…

Nếu xét trên góc độ chi tiết của mỗi lĩnh vực đầu tư là hiệu quả khai thác sử dụng như: hiệu quả khai thác sử dụng cơ sở vật chất được đầu tư, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm phục vụ đào tạo, hiệu quả khai thác sử dụng thư viện, quy mô và chất lượng đội ngũ, quy mô và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình tài liệu được biên soạn, so với quy mô vốn đầu tư cho từng lĩnh vực, để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo nói chung, mỗi cơ sở đào tạo nói riêng.

Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo

Bình luận