Các nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

chi ngân sách nhà nước

Các nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Khi rủi ro xảy ra và đặc biệt là rủi ro tín dụng sẽ tác động đến HQKD và khả năng sinh lời của NHTM, đây là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm:

Nicolae Petria (2013), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng của 27 nước EU từ năm 2004-2011. Trong đó sử dụng tỷ ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sỡ hữu) làm biến phụ thuộc và nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và hiệu quả quản lý chi phí đến hiệu quả ngân hàng. Kết quả cho thấy rủi ro tín dụng có ảnh hưởng ngược chiều đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng được đo lường thông qua chỉ số ROE.

Hasan Ayaydin (2014), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vốn và lợi nhuận của các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2003-2011. Sử dụng tỷ số ROE là biến phụ thuộc đại diện cho hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Dự phòng RRTD, tỷ lệ an toàn vốn, tài sản thanh khoản là một trong số các biến độc lập được đưa vào nghiên cứu nhằm tìm sự tác động của các biến này đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng biến dự phòng RRTD có tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

Athanasolou et al. (2006), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng Hy Lạp trong những năm 1985 – 2001. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố nội tại trong ngân hàng như: trích lập dự phòng RRTD, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, chi phí hoạt động đều có tác động có ý nghĩa thống kê đến lợi nhuận ngân hàng.

Hasan và Sanchez (2007), nghiên cứu các yếu tố quyết định đến hiệu quả của các ngân hàng ở Mỹ Latinh trong những năm 1996-2003. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ dự phòng RRTD có mối quan hệ ngược chiều với hiệu quả ngân hàng; mức độ vốn hóa, tỷ suất lợi nhuận có tác động tích cực đến hiệu quả ngân hàng.

Aremu Mukaila Ayanda (2013), nghiên cứu hiệu quả của các ngân hàng ở Nigeria trong những năm 1980-2010. Bài nghiên cứu cho kết quả biến dự phòng RRTD, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động ngược chiều tới hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Trong khi đó, tổng tài sản hay quy mô của ngân hàng có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của các hàng trong mẫu nghiên cứu.

Zou và cộng sự (2014), xem xét mối quan hệ giữa quản lý RRTD và lợi nhuận của các NHTM ở châu Âu. Sử dụng ROE và ROA đại diện cho lợi nhuận, trong khi tỷ lệ nợ xấu và CAR được đại diện cho quản lý RRTD. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 47 NHTM ở châu Âu từ 2007-2012. Kết quả lại cho thấy rằng việc quản lý RRTD không có ảnh hưởng tích cực trên lợi nhuận của các NHT. Biến tỷ lệ nợ xấu có tác động đáng kể đến ROE và ROA trong khi CAR lại chưa tìm được ý nghĩa thống kê.

Alshatti (2015), kiểm tra tác động của việc quản lý RRTD đến hiệu quả tài chính của các NHTM Jordan trong giai đoạn (2005-2013) đo bằng chỉ số ROA và ROE. Nghiên cứu kết luận rằng các chỉ số RRTD được xem xét trong nghiên cứu này có ảnh hưởng đến hiệu quả của các NHTM Jordan. Dựa trên kết quả này, các nhà nghiên cứu khuyến cáo các ngân hàng để cải thiện rủi ro tín dụng của họ để đạt được lợi nhuận nhiều hơn.

Samuel (2015), nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các NHTM Nigeria với nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo hàng năm. Nghiên cứu này cho thấy rằng có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa hiệu suất lợi nhuận ngân hàng và quản lý rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy tỷ lệ cho vay có mối quan hệ nghịch chiều đến lợi nhuận mặc dù không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Cho vay và nợ xấu là các yếu tố quan trọng trong việc xác định chất lượng tài sản của ngân hàng.

[message type=”e.g. information, success, attention, warning”]Xem thêm: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại[/message]

Gizaw và cộng sự (2015), nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Ethiopia từ năm 2003-2004. Sử dụng dữ liệu bảng và phân tích hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng có thể được đo lường bằng: tỷ lệ nợ xấu, dự pḥng rủi ro tín dụng có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Ethiopia. Kết quả nghiên cứu khuyến nghị nên nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

Kodithuwakku (2015), xác  định  tác  động của  RRTD đến  HQKD của  các NHTM ở Sri Lanka. Nghiên cứu này chủ yếu dựa trên cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp tạo nên dữ liệu bảng trong khoảng thời gian 2009 đến năm 2013. Sử dụng ROA làm biến phụ  thuộc,  sử  dụng  các  biến  dự  phòng/tổng dư  nợ,  dự  phòng/tổng nợ  xấu,  dự phòng/tổng tài sản và nợ xấu /tổng dư nợ đã được sử dụng để đo lường RRTD. Kết quả cho thấy các khoản cho vay và các quy định có tác động xấu đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Vì vậy, nghiên cứu đề nghị các ngân hàng thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.

Nguyễn Việt Hùng (2008), phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 32 NHTM Việt Nam trong những năm 2001 – 2005. Kết quả cho thấy các nhân tố như tỷ lệ nợ xấu, dư nợ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ tiền gửi trên tổng dự nợ cho vay, tỷ lệ tổng chi phí trên tổng doanh thu, tỷ lệ thu từ lãi trên thu từ hoạt động có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, tỷ lệ thị phần, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Trịnh Quốc Trung (2013), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 39 NHTM Việt Nam trong những năm 2005 – 2013. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu càng cao thì hiệu quả hoạt động của các ngân hàng càng giảm. Tỷ lệ cho vay so với tổng tài sản càng cao thì hiệu quả hoạt động của ngân hàng càng cao. Tổng chi phí hoạt động trên doanh thu có tương quan nghịch với ROE, hệ số tự tài trợ càng cao lại làm giảm ROE.

Các nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?