Tag Archives: Hiệu quả kinh doanh

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Theo Đinh Xuân Hạng, Nghiêm Văn Bảy (2014) [8], NHTM là một loại hình tổ [...]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản [...]

4 Comments

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM 1. Hoàn thiện khung pháp [...]

Các nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Các nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh [...]

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng [...]

2 Comments

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh Kết quả nghiên cứu của Naser [...]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Có nhiều quan điểm [...]

1 Comments

Khái niệm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp

Khái niệm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp Hiệu quả kinh doanh [...]

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp Các yếu [...]

2 Comments

Bạn cần hỗ trợ?