092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Các hình thức sở hữu trong ngân hàng thương mại

a. Ngân hàng thương mại Nhà nước

NHTMNN là NHTM do Nhà nước thành lập và làm chủ sở hữu. Các NHTMNN được thành lập nhằm thực hiện một số mục tiêu nhất định, chủ yếu là đóng vai trò điều tiết, định hướng hoạt động cho các NHTM khác trong việc tạo cung – cầu vốn, cũng như là một kênh trực tiếp giúp NHTW thực hiện CSTT. Các NHTMNN thường là các ngân hàng đa năng và hoạt động cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tùy thuộc vào tính chất các nguồn vốn huy động, cả trong nội địa và nước ngoài.

Hiện nay, các NHTMNN ở hầu hết các nước đều đã được tư nhân hóa. Tuy vậy, nhìn nhận một cách khách quan thì ở một số nước, các NHTMNN vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống NHTM, điều tiết và là một kênh trung gian giữa NHTW và các định chế trung gian tài chính khác.

b. Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTMCP là một loại hình ngân hàng rất phổ biến trên thế giới, được thành lập dưới hình thức các nhà đầu tư mua cổ phần của ngân hàng phát hành và trở thành cổ đông của chúng, với sự đồng thuận của các thành viên góp vốn. NHTMCP hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho cho ngân hàng và các chủ sở hữu tư nhân. Chính vì thế, các NHTMCP thường năng động và có tính nhạy cảm cao với thị trường.

c. Ngân hàng liên doanh

Ngân hàng liên doanh là một hình thức kết hợp giữa sở hữu trong nước và sở hữu nước ngoài, được thành lập trên cơ sở các hợp đồng liên doanh. Ngân hàng liên doanh được đặt trụ sở tại một nước và chịu sự điều chỉnh của luật pháp nước đặt trụ sở chính đó. Cũng như các loại hình ngân hàng khác, Ngân hàng liên doanh thường được các nước cho phép kinh doanh bằng cả nội tệ và ngoại tệ, có các quyền lợi và nghĩa vụ khác phù hợp với luật định của từng nước.

👉👉👉Xem thêm: Khái niệm về cấu trúc sở hữu trong doanh nghiệp

Ngân hàng liên doanh chỉ được thành lập khi có sự hợp tác giữa ngân hàng trong nước và NHNNg, không bao gồm cá nhân trong nước và cá nhân nước ngoài. Điều này là để phân biệt với loại hình NHTMCP, do các nhà đầu tư góp vốn và trực tiếp điều hành hoạt động.

d. Chi nhánh NHNNg

Về bản chất, chi nhánh NHNNg có thể là bất kì các loại hình ngân hàng nào kể trên. Nó là một bộ phận của ngân hàng một nước nhưng hoạt động tại nước khác, thành lập dưới pháp luật của một nước song hoạt động và chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước mà nó đặt chi nhánh. Việc đặt chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài chủ yếu nhằm mục tiêu mở rộng thị trường, tạo thương hiệu và tối đa hóa lợi nhuận cho Ngân hàng và chủ sở hữu.

e. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

NHTM 100% vốn nước ngoài là ngân hàng được thành lập với vốn điều lệ hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài, có thể bao gồm nhiều cổ đông các nước khác nhau, nhưng bắt buộc phải có một cổ đông chiếm trên 50% vốn điều lệ đóng vai trò là ngân hàng mẹ, nắm quyền kiểm soát và chi phối hoạt động của nó. NHTM 100% vốn nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty TNHH một thành viên hoặc từ hai thành viên trở lên và có tư cách pháp nhân.

Tóm lại, NHTM tồn tại dưới nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Chúng khác nhau về nguồn hình thành vốn, về chủ sở hữu, nhưng cung cấp các nghiệp vụ tương tự nhau, cùng chung mục tiêu lợi nhuận trong khi các nguồn lực là có giới hạn. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh và hiệu quả hoạt động không giống nhau giữa các NHTM.

Các hình thức sở hữu trong ngân hàng thương mại

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Các hình thức sở hữu trong ngân hàng thương mại

Bình luận