092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Cùng với các mục tiêu và phƣơng hƣớng đặt ra trong dài hạn đối với các hoạt động chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trƣởng Ban kiểm soát cũng đã đề ra các yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộB trong thời gian tới nhƣ sau:

– Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ; từng bƣớc nâng cao chất lƣợng công tác KTNB; đảm bảo tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp.

– Khẩn trƣơng kiện toàn bộ máy tổ chức KTNB (quy hoạch, bổ nhiệm thành viên kiểm toán nội bộ, bổ sung cán bộ đủ điều kiện cho hoạt động KTNB theo quy định và yêu cầu hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro của Agribank).

– Phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin xây dựng phần mềm phục vụ công tác KTNB (có thể thuê tƣ vấn để xây dựng hoặc mua ngoài).

Xem thêm: Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

– Xây dựng các quy trình, sổ tay kiểm toán nội bộ phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Agribank.

– Xây dựng đề án đảm bảo khả năng và nâng cao chất lƣợng hoạt động KTNB trong năm 2015 và những năm tiếp theo; tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách của Nhà nƣớc về công tác KTNB để tổ chức thực hiện đầy đủ.

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, KTNB hằng năm của Agribank, đảm bảo sự thống nhất về mục tiêu, phạm vi, đối tƣợng,  nội dung, sử dụng nhân lực kiểm tra, KTNB.

– Gửi báo cáo kiểm toán, báo cáo giám sát cho Trƣởng ban quản lý rủi ro (theo chế độ tài liệu mật  để phối hợp trong công tác quản trị rủi ro trong hệ thống).

– Đề xuất phƣơng án cụ thể về công tác đào tạo đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm toán nội bộ  đào tạo tại chỗ, thuê ngoài đào tạo hoặc gửi đào tạo theo kế hoạch của Trƣờng đào tạo cán bộ Agribank).

– Xây dựng phƣơng án cụ thể về việc chuyển đổi vị trí làm việc hoặc đi thực tế tại chi nhánh đối với KTV chƣa có kinh nghiệm thực tiễn.

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Bình luận