092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank

Cùng với mục tiêu và phƣơng hƣớng đặt ra từ nay đến năm 2020 đối với các hoạt động chung của ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trƣởng Ban kiểm soát đã đề ra định hƣớng đối với công tác KTNB sẽ tiếp tục:

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo tuân thủ đ  ng quy định của ngành ngân hàng và pháp luật.

Chú trọng rà soát đánh giá để nhận diện những đơn vị có các hoạt động nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro cao để tăng cƣờng nguồn lực kiểm toán những đơn vị này;

Xem thêm: Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Tăng cƣờng làm việc trực tiếp với các đơn vị bao gồm Chi nhánh, Văn phòng khu vực, Phòng nghiệp vụ Hội sở, Công ty con để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro của các Đơn vị để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ;

Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa;

Tăng cƣờng công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra chấn chỉnh của các đơn vị trong toàn hệ thống;

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai cơ quan Quản trị và Điều hành để đạt đƣợc mục tiêu giám sát đã đề ra.

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank

Bình luận