Tag Archives: kiểm toán nội bộ

Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank

Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Agribank Ðể đạt đƣợc những [...]

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank

Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank Cùng với các [...]

Nguyên nhân hạn chế trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Nguyên nhân hạn chế trong kiểm toán nội bộ tại Agribank 1. Môi trường kinh [...]

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank Trong suốt quá [...]

1 Comments

Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng

Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng [...]

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ  Xuất phát từ định hướng của [...]

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại 1. [...]

Quy trình kiểm toán nội bộ

Quy trình kiểm toán nội bộ Quy trình kiểm toán nội bộ quy định các [...]

3 Comments

Phương pháp tiếp cận của kiểm toán nội bộ

Phương pháp tiếp cận của kiểm toán nội bộ Trƣớc mỗi một cuộc kiểm toán, [...]

Bạn cần hỗ trợ?