Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Tình hình nghiên cứu dịch vụ thanh toán thẻ

Mục lục

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, bộ phận kiểm toán nội bộ đã phát hiện đƣợc các sai sót, gian lận, góp phần đảm bảo an toàn tài sản của ngân hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Agribank. Có đƣợc những thành tựu đó là nhờ những kết quả mà Agribank đã đạt đƣợc trong tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ.

1. Vị thế pháp lý của bộ phận kiểm toán nội bộ đảm bảo sự độc lập, khách quan cần thiết

Việc đặt vị trí của kiểm toán nội bộ ngân hàng dƣới sự quản lý của Ban Kiểm soát, do chủ sở hữu trực tiếp quyết định, bổ nhiệm cho phép bộ phận kiểm toán nội bộ nói chung và các kiểm toán viên nội bộ nói riêng có đƣợc sự độc lập, hạn chế những sự can thiệp làm ảnh hƣởng tới tính khách quan hoặc không đầy đủ của các nhận xét.

Theo thông lệ tốt nhất, bộ phận KTNB nên trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban Kiểm toán (Audit Committee). Tại Agribank, KTNB trực thuộc Ban Kiểm soát nhƣng về cơ bản, hoạt động của Ban Kiểm soát tại Agribank vẫn đáp ứng đƣợc các yêu cầu của thông lệ, đều trực thuộc cơ quan quyền lực cao nhất của ngân hàng là chủ sở hữu. Đồng thời, BKS và kiểm toán nội bộ cũng độc lập so với Ban điều hành của ngân hàng. Ngân hàng cũng đã quy định bằng văn bản về vai trò, quyền hạn và những yếu tố cần thiết để đảm bảo tính độc lập cho Bộ phận KTNB đối với đối tƣợng đƣợc kiểm toán.

2. Về cơ sở pháp lý và cơ sở vật chất phục vụ kiểm toán nội bộ

2.1. Hệ thống các văn bản pháp lý, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đã được xây dựng

Agribank đã ban hành đƣợc khung pháp lý cơ bản để bộ phận KTNB hoạt động. Các văn bản đã quy định rõ mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi, phƣơng pháp KTNB; bộ máy KTNB; nội dung hoạt động của KTNB; tiêu chuẩn đối với KTVNB; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của KTNB cũng nhƣ các phòng ban, cá nhân; chế độ báo cáo, lƣu giữ hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ; quy trình KTNB chung cho các nghiệp vụ. Đặc biệt, Agribank đã ban hành quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính trong hệ thống, nội dung kiểm toán đối với khách hàng… là văn bản hƣớng dẫn nghiệp vụ chi tiết cho các KTVNB trong quá trình thực hiện công việc của mình.

2.2. Cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm toán nội bộ khá đầy đủ

Ban lãnh đạo Agribank luôn quan tâm và cung cấp đủ kinh phí cho bộ phận KTNB hoạt động. Các cán bộ KTNB đều đƣợc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và phƣơng tiện để phục vụ cho công việc kiểm toán. Chế độ đãi ngộ cũng đã có nhiều cải tiến nhất định.

3. Đội ngũ cán bộ kiểm toán nội bộ có   năng lực, phẩm chất khá tốt

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm toán nội bộ của Agribank đều có trình độ từ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kĩ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. Chính sách tuyển dụng tại chỗ kết hợp tuyển dụng từ bên ngoài vừa tạo đƣợc sự ổn định và cố gắng phấn đấu cống hiến cho nhân viên, vừa mang lại cho bộ phận KTNB nhiều tƣ duy, sáng tạo mới trong công việc. Trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ KTNB không ngừng nâng cao cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, công tác đào tạo cho đội ngũ nhân viên KTNB cũng đƣợc coi trọng, thể hiện Ban lãnh đạo đã quan tâm và tạo điều kiện hơn cho bộ phận KTNB.

4. Về hoạt động kiểm toán nội bộ

4.1. Phạm vi kiểm toán nội bộ ngày càng mở rộng

Trong 3 năm gần đây, phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ đã tăng lên đáng kể, ngoài kiểm toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu nhƣ nghiệp vụ tín dụng, huy động vốn thì đã ch   trọng đến các hoạt động khác nhƣ kiểm toán công tác quản trị điều hành, xây dựng cơ bản.

4.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán đã chuyển sang “định hướng rủi ro”

Một điểm tiến bộ của KTNB Agribank đó là các quy định của ngân hàng đã yêu cầu bộ phận tích cực áp dụng phƣơng pháp kiểm toán định hƣớng theo rủi ro, tức là tập trung kiểm toán những hoạt động, nghiệp vụ, quy trình có rủi ro cao, hoặc có thể kiểm toán mọi hoạt động của đơn vị đƣợc kiểm toán nếu cho rằng đơn vị hoạt động với mức độ rủi ro lớn. Đối với những hoạt động, quy trình, nghiệp vụ có rủi ro càng cao thì tần suất kiểm toán càng nhiều. Việc chấm điểm rủi ro đã có tiến bộ đáng kể khi thực hiện chấm điểm định lƣợng trên phần mềm Excel với thang điểm từ 10-50 đối với từng tiêu chí, mỗi tiêu chí có một trọng số riêng.

4.3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm toán nội bộ có nhiều khởi sắc

Bộ phận KTNB cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KTNB, góp phần nâng cao năng suất làm việc, dù đó mới chỉ trên các ứng dụng Excel và IPCAS. Các cán bộ KTNB đƣợc cấp quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu kế toán điện tử để kiểm tra việc hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có thể dễ dàng kết xuất, tổng hợp dữ liệu hay chọn mẫu để kiểm tra.

Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

1 thoughts on “Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

  1. Pingback: Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Agribank - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?