Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

xóa đói giảm nghèo

Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Tổng cục Môi trường đã tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Tiếp theo, ngày 23/9/2014, Tổng cục Môi trường tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 4086/BTNMT-TCMT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực thi hành. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, các cơ quan đề xuất, kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản đó, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Đến nay, Tổng cục Môi trường đã xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành 05 dự thảo Nghị định, bao gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường, Nghị định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường; đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành 02 dự thảo Quyết định, bao gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. Đồng thời, Tổng cục Môi trường cũng đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và 15 dự thảo Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn các nội dung liên quan của  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng ban hành ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.

Nhìn chung, Tổng cục Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014, đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản./.

Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?