092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

 Xut phát từ định hướng của Đảng và Nhà nước: Theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” ban hành k m theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tƣớng chính phủ, thì một trong những nội dung then chốt đó là: “Đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đặc biệt tăng cƣờng hiện đại hoá hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ” cho giai đoạn 2012-2015.

Nhƣ vậy, để quá trình cơ cấu lại đạt hiệu quả thì một trong những giải pháp quan trọng đƣợc đƣa ra là đổi mới căn bản hệ thống quản trị NH, đặc biệt nâng cao hiệu quả kiểm toán nội bộ để các NHTM, đặc biệt là NHTM nhà nƣớc tự kiểm soát các loại rủi ro trong hoạt dộng, trƣớc hết là trong hoạt động tín dụng và thanh khoản.

 Xut phát từ chính nhu cầu nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ NHTM [20]. Hội nhập kinh tế toàn cầu trong lĩnh vực NH là xu thế tất yếu. Hoạt động NH ngày càng mở rộng phạm vi địa lý, danh mục sản phẩm, ngành nghề kinh doanh, đối tác làm ăn… Sự gia tăng các loại rủi ro vì thế cũng không ngừng phát triển.

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bên cạnh các rủi ro truyền thống nhƣ rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất thì phát sinh thêm rất nhiều các rủi ro mới nhƣ rủi ro hoạt động với tình trạng xuống cấp về đạo đức. Việc quản lý các loại rủi ro này là cần thiết cho sự thành công của mỗi NH.

Trong bối cảnh đó, bộ phận kiểm toán nội bộ đóng vai trò là công cụ của hệ thống giám sát, đƣa ra ý kiến đảm bảo rằng các loại rủi ro sẽ đƣợc nhận diện đầy đủ, chính xác, kịp thời; đƣợc đo lƣờng và đƣợc quản lý tối đa, gi p NH hoạt động đ ng hƣớng, phát triển bền vững.

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

Bình luận