092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Quan niệm quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách địa phương

Quan niệm quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách địa phương

Quản lý thu NSNN là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động thu các khoản đóng góp vào NSNN. [51, tr. 96]

Quản lý thuế là quá trình xây dựng và ban hành các luật thuế, tổ chức điều hành thu thuế và giám sát việc thực hiện các luật thuế. [51, tr. 97]

Quản lý thuế là hoạt động tổ chức, điều hành và giám sát của cơ quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy định của pháp luật. [83, tr.6]

Quản lý chi NSNN là việc đề xuất các chính sách, lập kế hoạch, tổ chức, điều hành chi NS và kiểm tra mọi khoản chi tiêu từ NSNN. [51, tr.102]

Quản lý tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của TCC nhằm đạt được các mục tiêu đã định. [17, tr41]

Qua các định nghĩa trên có thể thấy bản chất của hoạt động quản lý nhà nước bao gồm ba nội dung:

– Ban hành các văn bản pháp luật;

– Tổ chức thực hiện;

– Kiểm tra, giám sát.

Từ đó, tác giả luận án định nghĩa về quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách địa phương như sau:

Quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách địa phương là việc ban hành các văn bản pháp luật (chính sách, chế độ về thu – chi ngân sách địa phương), tổ chức quá trình thu-chi và kiểm tra, giám sát quá trình thu, chi ngân sách đó của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nhằm đạt được các mục tiêu đã định.

Quan niệm quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách địa phương

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Quan niệm quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách địa phương

One Comment

Bình luận