092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Phát triển công nghệ ngân hàng nhằm quản lý nợ xấu

Trong quy trình quản lý nợ xấu, việc theo dõi, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ của khách hàng rất cần đến công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Tin học hoá trong hoạt động quản lý nợ giúp các ngân hàng có thể chuyển hoá phương thức theo dõi phân tán nợ xấu, nợ có vấn đề tại chi nhánh thành theo dõi tập trung tại trụ sở chính; Qua việc ứng dụng công nghệ, ngân hàng xây dựng chương trình phần mềm có khả năng tích hợp với hệ thống về việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm tổng hợp đánh giá chính xác, minh bạch, khách quan kịp thời thực trạng diễn biến nợ theo từng khách hàng, để đề ra chính sách tín dụng có tính khả thi; phân tích kịp thời và có biện pháp xử lý phù hợp để giải quyết dứt điểm các khoản nợ có dấu hiệu không bình thường hoặc có khả năng mất vốn (theo tiêu chí phân loại). Kết hợp với việc xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống NHTM Việt Nam cần phát triển phần mềm phân loại nợ, trích lập DPRR, tự động liên kết giữa kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ và trạng thái nợ thực tế. Chương trình phầm mềm tự động này sẽ hạn chế những sai sót do tác nghiệp của cán bộ tín dụng trong phân loại nợ bán tự động như hiện nay một số NHTM đang áp dụng. Do đó, tăng cường trang bị kỹ thuật công nghệ ngân hàng trong quản lý nợ có vấn đề là yêu cầu thiết thực và lâu dài đối với hệ thống NHTM VN.

Để có thể nâng cao hệ thống công nghệ hỗ trợ đắc lực cho việc áp dụng mô hình quản lý nợ xấu cụ thể cần phải:

1. Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các ngân hàng

Đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng ở Hội sở chính và các chi nhánh đồng bộ để đảm bảo việc kết nối thông tin và xây dựng mạng giao dịch trực tuyến trên toàn quốc. Đảm bảo Hội sở chính là trung tâm đầu não lưu trữ và xử lý thông tin, giảm bớt ranh giới của chi nhánh tạo điều kiện cho việc ứng dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử và triển khai các giao dịch ngân hàng từ xa qua internet, điện thoại, máy tính…Thiết lập hoàn chỉnh hệ thống thông tin (về quản lí, khách hàng, thị trường,..) và hệ thống thanh toán hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực, có khả năng liên kết 24/24h giữa các chi nhánh với Hội sở chính, đồng thời tích hợp hệ thống quốc gia và quốc tế. Cần xây dựng các chính sách công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh việc tự động hóa và sử dụng công nghệ thông tin trong tất cả các bộ phận tổ chức và chức năng của ngân hàng trong đó: (i) Đảm bảo việc thiết lập, bắt buộc tuân thủ và cập nhật thường xuyên các tiêu chuẩn cho trang thiết bị, hệ điều hành, môi trường cơ sở dữ liệu, các giao thức mạng và truyền thông trong đó bao gồm cả tiêu chuẩn cho việc mua sắm thiết bị; (ii) Lập kế hoạch sao lưu phục hồi khắc phục các sự cố mạng, máy móc; (iii) Xây dựng mạng giao dịch trực tuyến trên cơ sở dữ liệu tập trung và một mạng truyền thông với mức độ sẵn sàng 100% để tránh các sự cố bị gián đoạn giao dịch.

2. Xây dựng hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu tập trung

Việc ứng dụng các giải pháp phần mềm hiện đại sẽ giúp Ngân hàng có những đánh giá rủi ro và tổn thất của mình với độ chính xác tương đối cao trong việc xử lý thông tin tập trung:

– Thiết lập hệ thống thông tin khách hàng tập trung của hệ thống Tất cả những thông tin liên quan đến khách hàng sẽ được tập hợp. Hệ thống quản lý thông tin khách hàng phải là hệ thống thông tin mở và tập trung, sẽ ghi lại các thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng và nếu cần thiết thì vẫn có thể thêm thông tin vào hệ thống một cách dễ dàng.

– Chuyển đổi từ mô hình xử lý thông tin phân tán sang mô hình xử lý thông tin tập trung

Trong hệ thống thông tin tập trung, tất cả các thông tin sẵn có về khách hàng sẽ giúp cho việc phân tích trở nên tốt hơn: từ việc phân tích về khách hàng, đến việc phân tích sản phẩm và quản lý rủi ro. Điều kiện để có một hệ thống xử lý thông tin tập trung là phải có một hệ thống truyền thông trực tuyến (WAN) với tốc độ truyền dữ liệu cao, cho phép các giao dịch có thể truy nhập từ các máy trạm tại địa phương nhưng việc cập nhật dữ liệu lại được thực hiện tại trung ương. Hệ thống WAN mới sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc tổng thể của quá trình liên tục, từ một hệ thống có cấu trúc phân cấp rõ ràng sang một hệ thống có cấu trục mạng thuần túy, mở ra khả năng liên lạc tại các điểm trên mạng với các điểm khác. Do đó, việc thiết lập mạng WAN là cần thiết để có thể xử lý dữ liệu tập trung.

– Phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu phục vụ cho công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng Để phục vụ tốt công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngân hàng cần đáp ứng các chuẩn mực sau:

+ Số lượng dữ liệu cần thu thập: Ngân hàng phải thu thập, duy trì và phân tích các thông tin quan trọng liên quan đến việc xếp hạng khách hàng và xếp hạng khoản vay trong suốt thời gian vay vốn cũng trong quá trình xử lý RRTD của khách hàng.

Ngoài các dữ liệu thông tin chung, ngân hàng còn cần thu thập những dữ liệu định tính và định lượng phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như khả năng trả nợ của khách hàng: (i) nhân tố định tính: chất lượng của luồng tiền, tính hiệu quả và đáng tin cậy của hoạt động quản lý, định hướng chiến lược, tầm nhìn ngành; (ii) nhân tố định lượng như quy mô tài sản và doanh thu, các tỷ suất về hiệu quả sử dụng tàì sản, hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, dòng tiền, tính thanh khoản và các nhân tố khác.

+ Chất lượng dữ liệu: ngân hàng cần có chính sách và chương trình quản lý dữ liệu phù hợp, đảm bảo cơ sở dữ liệu đáp ứng được các tiêu chí một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ, đồng nhất và dễ truy cập.

Phát triển công nghệ ngân hàng nhằm quản lý nợ xấu

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Phát triển công nghệ ngân hàng nhằm quản lý nợ xấu

3 Comments

Bình luận