092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại

Đối với quản trị vốn hiện đại, có nhiều nhân tố có ảnh hưởng đến quản trị vốn nhằm đưa công tác quản trị vốn tiệm cận dần tới các thông lệ tốt trên thế giới. Các nhân tố này được chia thành nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan.

1. Nhân tố khách quan

Các nhân tố khách quan bao gồm:

Trình độ phát tri n của nền kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến quản trị vốn, cụ thể có thể so sánh giữa các nền kinh tế phát triển (G20) và các nền kinh tế đang phát triển. Những yêu cầu về vốn cũng như quản trị vốn của các ngân hàng tại các nước phát triển trong một môi trường kinh doanh có độ cao, thông tin đầy đủ và hoạt động dưới quy luật thị trường đầy đủ là tương đối cao do yêu cầu đ i hỏi không chỉ từ cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư, các nhà đầu tư mà còn từ mục đích   ảo vệ lợi ích chung của nền kinh tế và cộng đồng nói chung. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC) 2008 cho thấy các nước chịu ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp nhất là các nước phát triển và chính GFC đã buộc Chính phủ các nước phải nhìn nhận và củng cố, hoàn thiện hơn các   iện pháp giám sát ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Các quy định pháp luật đối với các hoạt động kinh tế nói chung và ngành ngân hang, dịch vụ tài chính nói riêng có thể nói là ảnh hưởng lớn nhất đến quản trị vốn. Những khuôn khổ pháp lý này không chỉ gói gọn trong phạm vi một quốc gia mà còn mở rộng trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Những quy định về hoạt động ngân hàng của một nước liên quan đến vốn và rủi ro nằm trong khuôn khổ hệ thống pháp lý của nước đó nhưng vẫn phải tuân theo những quy định quốc tế có liên quan, việc triển khai các hiệp ước Basel II, III tại các nước trên thế giới là một minh chứng cho mức độ ảnh hưởng của khuôn khổ pháp lý đối với vốn chủ sở hữu và quản trị vốn chủ sở hữu của NHTM.

Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng nói chung và giám sát an toàn vốn của các các NHTM là một nhân tố tác động trực tiếp đến quan niệm và ý thức của các NHTM về sự đầy đủ vốn và các rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Việc giám sát chặt chẽ trên cơ sở khoa học và mang tính hệ thống cũng như  an hành các hướng dẫn chi tiết đóng vai tr  quyết định trong định hướng và kiểm soát vốn, quản trị vốn, đảm bảo tính tuân thủ của các NHTM, bảo vệ các bên có liên quan và toàn bộ nền kinh tế tránh khỏi những đổ vỡ mang tính hệ thống.

Xem thêm: Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Công nghệ thông tin (CNTT) là một nhân tố ảnh hưởng đến vốn và quản trị vốn ở khía cạnh hỗ trợ cung cấp những thông tin hữu ích trong thời gian thực nhanh chóng và thuận tiện không chỉ cho quá trình xây dựng mô hình và đo lường vốn, cho quá trình ra quyết định kinh doanh đầu tư mà c  n cho việc giám sát vốn và giám sát quản trị vốn của các cơ quan quản lý, cộng đồng đầu tư đối với các NHTM. Một trong những hỗ trợ quan trọng của CNTT bên cạnh việc phân tích, xây dựng các mô hình tính toán vốn, hoạch định vốn chính là việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu, một thành tố cực kỳ quan trọng trong quản trị vốn hiện đại. Thêm nữa, những mô hình CNTT hiện đại giúp dự   áo chính xác hơn, hỗ trợ kiểm tra sức chịu đựng tổng thể (Stress-test) về vốn trong hoạt động quản trị vốn chủ sở hữu ngân hàng.

2. Nhân tố chủ quan

Các nhân tố chủ quan từ các NHTM bao gồm:

Quan niệm về vốn và quản trị vốn của các cổ đông và nhà quản trị NHTM đối với đảm bảo an toàn và phát triển của ngân hàng đóng vai tr   quan trọng hàng đầu. Bên cạnh nghĩa vụ và các trách nhiệm đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển ngân hàng, mức độ ý thức đầy đủ và sâu sắc về rủi ro và giá trị rủi ro, gắn liền việc phát triển kinh doanh với mức độ rủi ro và vốn rủi ro chắc chắn có những tác động đến quản trị vốn chủ sở hữu của NHTM, đây cũng chính là điểm có thể tạo ra những khác biệt trong chiến lược kinh doanh và phát triển của mỗi ngân hàng.

Mô hình tổ chức quản trị vốn chủ sở hữu có tác động rất lớn đến công tác quản trị vốn của các NHTM. Việc xác định được một cơ cấu tổ chức và quản trị thúc đẩy các mô hình quản trị vốn hiệu quả, các mô hình phối hợp cho các bộ phận có liên quan đến tài chính, rủi ro và kinh doanh trong ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng, qua mô hình tổ chức quản trị vốn chủ sở hữu, trách nhiệm và nghĩa vụ của các   ên liên quan được xác định rõ ràng, công tác quản trị vốn được phối hợp chặt chẽ nhất nhằm đảm bảo đạt được các yêu cầu đề ra không chỉ đối với chiến lược quản trị vốn chủ sở hữu mà còn trong các hoạt động quản trị vốn cụ thể.

Chiến lược quản trị vốn chủ sở hữu của một ngân hàng là một nhân tố mang tính quyết định đến công tác quản trị vốn chủ sở hữu và là định hướng chủ đạo đối với vốn chủ sở hữu ngân hàng. Các quan điểm, mục tiêu và chỉ tiêu như tăng giảm vốn, giá trị của cổ đông, các mức vốn mục tiêu, mức kỳ vọng về lợi nhuận trên vốn, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, các nguyên tắc cơ   ản trong đầu tư hay phân   ổ vốn chủ sở hữu, … cần được định hướng, xác định đầy đủ như là một phần trong chiến lược và tác động, tương tác trực tiếp đến chiến lược ngân hàng.

Dữ liệu và sự đầy đủ, chính xác của dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực hỗ trợ phân tích và xây dựng mô hình vốn đánh giá giá trị rủi ro và hoạch định vốn, nhưng quan trọng hơn chính là việc các dữ liệu này sẽ hỗ trợ trong việc đánh giá sự đầy đủ về vốn, cũng như hiệu quả sử dụng vốn, qua đó có được những phân tích có độ tin cậy cao tạo điều kiện trong việc điều chỉnh và/hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh, sản phẩm và kiểm soát rủi ro thích hợp.

Có đầy đủ nguồn lực và đầu tư nguồn lực phù hợp của các ngân hàng trong quản trị vốn là kết quả của những tác động nêu trên, là hệ quả trực tiếp từ ý thức và quan niệm của các nhà quản trị ngân hàng. Mức độ các nguồn lực (con người, tài chính, công nghệ ngân hàng, hạ tầng…) được sử dụng trực tiếp tác động tới chất lượng quản trị vốn và qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như khả năng chống đỡ rủi ro của mỗi ngân hàng. Các nguồn lực này bao gồm đầu tư cho xây dựng phương pháp luận cũng như triển khai tích hợp toàn bộ các mô hình đo lường rủi ro và vốn trên hệ thống CNTT, quan trọng hơn là nguồn nhân lực chất lượng cho quản trị vốn chủ sở hữu.

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại

Bình luận