092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Agribank

Agribank là một NHTM Nhà nƣớc, do đó nó mang đầy đủ các thuộc tính cũng nhƣ đặc điểm của một NHTM nói chung, ngoài ra do lịch sử hình thành và phát triển cũng nhƣ môi trƣờng hoạt động mà Agribank có những đặc tính riêng đó là:

Agribank hoạt động chủ yếu và tƣơng đối độc quyền trên thị trƣờng nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Khi triển khai Nghị định 53-HĐBT từ ngân hàng một cấp hình thành NHNN và các ngân hàng chuyên doanh, Agribank ra đời đã tiếp nhận toàn bộ từ NHNN các hoạt động liên quan đến địa bàn nông thôn và hoạt động phục vụ nông nghiệp. Cho dù đến nay đã chuyển sang kinh doanh đa năng song tính chuyên ngành còn bộc lộ tƣơng đối rõ rệt trong hoạt động của ngân hàng. Thị trƣờng này có những đặc điểm sau:

– Thị trƣờng luôn chịu ảnh hƣởng sâu sắc của các yếu tố thời tiết, môi trƣờng… thiên tai luôn túc trực, rủi ro do yếu tố khách quan cao.

– Thị trƣờng rộng về không gian, lớn về quy mô với khoảng hơn 10 triệu hộ nông dân nhƣng nhỏ lẻ, phân tán, trình độ sản xuất cũng nhƣ năng lực quản lý thấp.

– Thị trƣờng có tính cạnh tranh thấp: do khách hàng nhỏ lẻ, phân tán trên một không gian rộng dẫn đến chi phí hoạt động của ngân hàng cao. Do vậy đây là thị trƣờng ít chịu sự tham gia cạnh tranh của các NHTM có quy mô vốn thấp, mạng lƣới hẹp.

– Thị trƣờng còn nhiều lạc hậu.

Agribank là một NHTM thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh nhƣ một NHTM, hoạt động theo cơ chế thị trƣờng thì Agribank còn là công cụ để Nhà nƣớc thực hiện các chính sách, chƣơng trình riêng trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính tín dụng đối với khu vực nông nghiệp và nông thôn. Mục đích của các chính sách, chƣơng trình này không dừng ở lợi nhuận mà thông thƣờng hiệu quả kinh tế – xã hội đạt đƣợc là những chỉ tiêu đƣợc quan tâm nhiều hơn.

Với mối quan hệ truyền thống chặt chẽ với khách hàng và lợi thế về sự hiểu biết nhu cầu, khả năng của khách hàng cũng nhƣ những vấn đề liên quan đến văn hoá, tập quán, phong tục mà không phải bất kì ngân hàng nào cũng có đƣợc, Agribank thƣờng đƣợc lựa chọn là ngân hàng thực hiện giải ngân cho các dự án phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Agribank có số lƣợng vay nhiều nhƣng mỗi khoản vay có quy mô nhỏ, tỷ lệ cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc là tƣơng đối thấp. Phần lớn các khoản vay không sinh lời xuất phát từ cho vay hỗ trợ và cho vay chính sách, các khoản vay này đang đƣợc từng bƣớc giải quyết triệt để thông qua việc thực hiện các đề án cơ cấu lại nợ.

Thời gian gần đây, thƣơng hiệu Agribank không chỉ đƣợc biết đến là ngân hàng gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mà còn đi đầu trong phát triển, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại. Với mục tiêu mang lại sự tiện lợi và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, Agribank không ngừng phát triển những sản phẩm dịch vụ mới áp dụng khoa học công nghệ hiện đại có tốc độ nhanh, chất lƣợng cao với nhiều tiện ích. Chính những ƣu việt đó đã thu h  t đông đảo khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Đến nay, Agribank đã phát triển gần 200 sản phẩm dịch vụ, trong đó nhiều sản phẩm dịch vụ ƣu việt mang thƣơng hiệu Agribank thuộc nhóm sản phẩm Tín dụng, Huy động, Thanh toán trong nƣớc, Thanh toán quốc tế…đƣợc ngày càng nhiều khách hàng cá nhân và tổ chức lựa chọn.

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Agribank

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Agribank

Bình luận