Mục tiêu cải cách bộ máy hành chính nhà nước

Gợi ý một số đề tài nghiên cứu khoa học

Mục tiêu cải cách bộ máy hành chính nhà nước

Mục tiêu của cải cách bộ máy hành chính nhà nước gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là gắn liền với cải cách thể chế, cải cách cộng vụ, công chức và tài chính công. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước hướng tới mục tiêu là: xây dựng bộ máy hành chính theo hướng “gọn nhẹ, hợp lý, hiệu quả, trong sạch”[89, tr 27].

Để góp phần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước được tổ chức và hoạt động đúng hướng, trước hết cần thống nhất và năm rõ mục tiêu trong cải cách bộ máy hành chính nhà nước:

– Gọn nhẹ, có nghĩa là hợp lý, không quá lớn, chỉ duy trì các cơ quan hành chính cảm thấy cần thiết; kiên quyết xóa bỏ những cơ quan không cần thiết; có thể sát nhập, có thể xóa bỏ đầu mối trung gian cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ và tạo sự khó khăn cho cấp dưới.

– Hợp lý, có nghĩa là bộ máy có sự cân bằng, phù hợp, cân đối, không lãng phí, điều quan trọng bộ máy hành chính phải đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ và làm tròn trách nhiệm.

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm: Cải cách hành chính là gì?[/message]

– Hiệu quả, có nghĩa là hoàn thành tốt kế hoạch đã quy định hoặc hoàn thiện tốt nhiệm vụ, không lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước.

– Trong sạch, có nghĩa là bộ máy không có tình trạng quan liêu, tham nhũng, hối lộ, minh bạch, rõ ràng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không che dấu; hoạt động theo nguyên tắc công khai và có thể kiểm tra được mọi lúc, mọi nơi (Ngoại trừ các công việc liên quan đến bí mật và sự ổn định của quốc gia), nghĩa là mọi chính sách, kế hoạch, chương trình cũng như những văn bản pháp luật phải được tổ chức phổ biến cho nhân dân và mọi hoạt động của nhà nước phải được giải thích, trình bày nguyên nhân một cách hợp lý.

Xu thế phát triển của nền hành chính với các mục tiêu đặt ra ngày càng mang tính đầy đủ và cần thiết: Trong cải cách hành chính cần xây dựng được bộ máy hành chính nhà nước: dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Dân chủ ở đây có nghĩa là chính quyền của nhân dân; là một chính phủ trong đó quyền lực tối cao được trao cho người dân và thực hiện bởi họ. Vững mạnh là thể hiện sự mạnh mẽ của tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Hiệu lực có nghĩa là trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động có kết quả trong việc thực hiện chức năng quản lý đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước thể hiện trong kết quả đạt được với toàn bộ các nguồn lực đã sử dụng.

[message type=”e.g. information, success, attention”]Xem thêm: Khái niệm cải cách và cải cách hành chính nhà nước[/message]

Trong chương trình cải cách bộ máy hành chính nhà nước của mỗi nước đều đặt ra các mục tiêu có tính riêng biệt, phù hợp với đặc điểm và đặc thù của đất nước. Trong chương trình cải cách bộ máy hành chính của mình, có nước đặt ra các mục tiêu: “Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước”[33, tr1].

Trên cơ sở lý luận khoa học thể hiện trong các chương trình cải cách cũng như dựa trên các quan điểm khác nhau trong khi tiến hành cải cách hành chính nói chung và cải cách bộ máy hành chính nói riêng có thể thống nhất rằng mục tiêu cải cách bộ máy hành chính nhà nước là hướng tới mục tiêu: Tinh gọn, hợp lý, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Mục tiêu cải cách bộ máy hành chính nhà nước

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?