092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Cũng như nghiên cứu khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp, nghiên cứu đặc điểm cấu trúc TCDN cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Giáo trình “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” của Frederic S.Mishkin – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật năm 1995, trang 202 đã rút ra 8 đặc điểm cấu trúc tài chính một cách khá cụ thể, đó là:

–  Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất đối với doanh nghiệp

–  Việc phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn không phải là kênh chủ yếu tài trợ cho hoạt động doanh nghiêp

–  Tài chính gián tiếp đóng vai trò quan trọng hơn tài chính trực tiếp, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển

–  Các trung gian tài chính, đặc biệt là ngân hàng thương mại là nguồn tài trợ quan trọng nhất cho doanh nghiệp

– Hệ thống tài chính là một trong những lĩnh vực được điều tiết nhiều nhất trong nền kinh tế

–   Chỉ những công ty lớn nổi tiếng mới dễ dàng tiếp cận với thị trường chứng khoán để huy động vốn

–  Thế chấp tài sản là một đặc điểm phổ biên của hợp đồng vay nợ

–  Các hợp đồng vay nợ gồm những điều khoản có tính pháp lý đặc biệt phức tạp nhằm điều chỉnh người vay

Tám đặc điểm được rút ra từ nghiên cứu thực nghiệm về các kênh huy động vốn của các doanh nghiệp ở một số nước. Thực ra, theo tác giả của bản luận án, tám đặc điểm này chưa lột tả một cách rõ ràng đặc điểm của cấu trúc TCDN nó chỉ nghiêng về khía cạnh cấu trúc nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp. Hay nói cách khác tám đặc điểm này là tám đặc điểm trong huy động vốn của doanh nghiệp.

Với cách tiếp cận về khái niệm cấu trúc TCDN mà bản luận án đã đề cập, có thể hình dung đặc điểm cấu trúc TCDN như sau:

Mt là, cấu TCDN là tấm gương phản ánh các quyết định TCDN, phản ánh hiện trạng của tài chính doanh nghiệp.

Như trên đã trình bày, quy mô vốn và tỷ trọng các loại vốn trong doanh nghiệp cho thấy chủ trương chính sách, quyết định tìm nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Thông qua việc xem xét giữa quy mô các vốn của doanh nghiệp cho thấy sự cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Nói chung cấu trúc TCDN là tấm gương phản ảnh các quyết định tài chính cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có thích ứng với những biến động tình hình kinh tế, tài chính vĩ mô của đất nước hay không.

Hai là, cấu trúc TCDN là một cấu trúc động, gắn chặt với những quyết định tài chính của doanh nghiệp, với môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của doanh nghiệp.

Trên thực tế không có một cấu trúc TCDN nào thích ứng với mọi biến động của các nhân tố bên trong cũng như bên ngoài của doanh nghiệp với mọi giai đoạn, không có một cấu trúc TCDN nào có thể áp đặt cho mọi doanh nghiệp. Cấu trúc TCDN, luôn gắn chặt với tính chất, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn lịch sử.

Đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Bình luận