092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Phân loại nợ

Phân loại nợ được hiểu là quá trình các TCTD xem xét các danh mục nợ và đưa khoản nợ vào các nhóm khác nhau dựa trên rủi ro và điểm tương đồng của khoản nợ. Việc thường xuyên xem xét và phân loại nợ giúp các TCTD có thể kiểm soát chất lượng danh mục nợ và trong trường hợp cần thiết, sẽ có các biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong chất lượng tín dụng. Thông thường, các TCTD sử dụng hệ thống phân loại nội bộ, hệ thống phân loại quy định bởi các … Xem thêm: “Phân loại nợ”

Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam về quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam về quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Với kinh nghiệm quốc tế đối với quản trị vốn, các NHTM Việt Nam có thể rút ra một số bài học sau nhằm đưa ra những giải pháp thích hợp trong điều kiện hoàn cảnh cũng như môi trường pháp lý tại Việt Nam.

Bài học về thay đổi tư duy đối với vốn và quản trị vốn chủ sở hữu trong mối quan hệ tương tác với rủi ro và phát triển kinh doanh. Ngay … Xem thêm: “Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam về quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại”

Kinh nghiệm của các NHTM trên thế giới về quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Kinh nghiệm của các NHTM trên thế giới về quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

– Kinh nghiệm của các NHTM Mỹ trong xác định, đánh giá các rủi ro tác động đến vốn ngân hàng, cũng như sự tồn tại và phát triển lâu dài của mỗi ngân hàng.

Hoạt động ngân hàng là hoạt động liên quan đến rủi ro, các rủi ro này tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và qua đó đến vốn chủ sở hữu. Việc xác định, phân loại và đánh giá đầy đủ các … Xem thêm: “Kinh nghiệm của các NHTM trên thế giới về quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại”

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại

Đối với quản trị vốn hiện đại, có nhiều nhân tố có ảnh hưởng đến quản trị vốn nhằm đưa công tác quản trị vốn tiệm cận dần tới các thông lệ tốt trên thế giới. Các nhân tố này được chia thành nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan.

1. Nhân tố khách quan

Các nhân tố khách quan bao gồm:

Trình độ phát tri n của nền kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến quản trị vốn, … Xem thêm: “Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại”

Nội dung quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng

Nội dung quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng

Với nhà quản trị ngân hàng, mục đích quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng chính là đảm bảo vốn phải được cung cấp đầy đủ theo cơ cấu tối ưu để đảm bảo triển khai được các mô hình kinh doanh hiệu quả nhất, đánh giá được hiệu quả và kết quả của mỗi mảng, mỗi đơn vị kinh doanh, sản phẩm, phòng chống rủi ro và đảm bảo các tỷ lệ về vốn theo yêu cầu của pháp luật. Thực tiễn hoạt động và quản … Xem thêm: “Nội dung quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng”

Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Với việc quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng, nhìn chung vẫn chưa có những định nghĩa thống nhất về quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng, mà chỉ liên quan nhiều đến mục đích của quản trị vốn chủ sở hữu. Theo tác giả, định nghĩa khái lược về quản trị vốn chủ sở hữu của NHTM là một hệ thống phương pháp luận và hành động đảm bảo vốn ngân hàng được đầy đủ và sử dụng hiệu quả theo … Xem thêm: “Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại”

Vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng thương mại

Vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng thương mại

Vốn chủ sở hữu của NHTM đóng vai trò sống còn trong việc duy trì các hoạt động và đảm bảo cho ngân hàng khả năng phát triển lâu dài qua các vai trò sau:

Vai trò bảo vệ cho NHTM

–  Giúp ngân hàng chống lại rủi ro phá sản, bù đắp những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ. Vốn chủ sở hữu đóng vai tr  là một tấm đệm giúp chống lại rủi ro cho tới khi ngân hàng có … Xem thêm: “Vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng thương mại”

Kết cấu vốn chủ sở hữu

Kết cấu vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM, là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng tạo lập được. Vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu bổ sung, các quỹ dự trữ, các tài sản nợ khác… Vốn chủ sở hữu là điều kiện đầu tiên để ngân hàng được luật pháp cho phép hoạt động và đây là loại vốn ngân hàng có thể sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng … Xem thêm: “Kết cấu vốn chủ sở hữu”

Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của NHTM

Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của NHTM

Nguồn vốn của NHTM gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác. Mỗi loại vốn đều có tính chất và vai trò riêng trong tổng nguồn vốn kinh doanh của NHTM, cụ thể như sau:

a. Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn chủ sở hữu của NHTM bao gồm vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và các tài sản nợ khác theo qui định.

Vn điều lệ: là số vốn được ghi trong điều lệ hoạt động của NHTM.

Các Xem thêm: “Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của NHTM”