092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao

Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao

Chất lượng đào tạo nghề là để chỉ chất lượng người lao động được đào tạo nghề theo mục tiêu và chương trình đào tạo xác định trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, biểu hiện một cách tổng hợp nhất ở mức độ chấp nhận của thị trường lao động, của xã hội đối với kết quả đào tạo. Chất lượng dạy nghề còn phản ánh kết quả đào tạo của các cơ sở dạy nghề, của cả hệ thống dạy nghề. Chất lượng dạy nghề biến đổi theo thời … Xem thêm: “Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao”

Vị trí của đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân

Vị trí của đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân

Hệ thống giáo dục Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất bao gồm các bậc giáo dục cơ bản từ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học với rất nhiều hình thức và loại hình sở hữu đa dạng. Luật giáo dục năm 2005 quy định hệ thống giáo dục hiện nay bao gồm:

(1) Giáo dục mầm non: có nhà trẻ và mẫu giáo

Đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc … Xem thêm: “Vị trí của đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Các trình độ đào tạo nghề

Các trình độ đào tạo nghề

Theo Luật Dạy nghề (2006) đào tạo nghề có 3 cấp trình độ, bao gồm:

1. Sơ cấp nghề

– Mục tiêu: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một số nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự … Xem thêm: “Các trình độ đào tạo nghề”

Khái niệm về đào tạo nghề

Khái niệm về đào tạo nghề

Hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới đang tồn tại nhiều định nghĩa về đào tạo nghề (dạy nghề). Sau đây là một số định nghĩa mà các nhà nghiên cứu giáo dục đưa ra:

– Dưới hình thức đào tạo nghề tại cơ sở sản xuất, William Mc.Gehee (1979) định nghĩa: ĐTN là những quy trình mà các công ty sử dụng để tạo thuận lợi cho việc học tập có kết quả các hành vi đóng góp vào mục đích và các mục tiêu của công ty;

– Max Forter … Xem thêm: “Khái niệm về đào tạo nghề”

Quan điểm, mục tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đến năm 2020

Quan điểm, mục tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đến năm 2020

1. Quan điểm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đến năm 2020

Th  nhất, bảo hiểm xã hội tự  nguyện là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống ASXH theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Vì vậy, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính … Xem thêm: “Quan điểm, mục tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đến năm 2020”

Cơ sở ban hành chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam

Cơ sở ban hành chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam

1. Cơ slý lun

Trước khi ban hành Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, Đảng và Nhà nước ta đã có những quan điểm về chính sách BHXH tự nguyện, được thể hiện trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng như sau:

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  VIII của Đảng (1996), về  giải quyết một số  vấn đề về chính sách xã hội, trong đó nêu rõ: “Thực hiện và hoàn … Xem thêm: “Cơ sở ban hành chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam”

Khái niệm về bảo hiểm xã hội

Khái niệm về bảo hiểm xã hội

Trong mọi nền sản xuất xã hội, con người luôn là động lực chính, là trung tâm của sự  phát triển kinh tế  – xã hội. Con người muốn tồn tại và phát triển, trước hết phải có ăn, mặc, ở, đi lại…Để  thỏa  mãn những nhu cầu tối thiểu đó, họ  phải lao động để làm ra những sản phẩm cần thiết. Khi sản phẩm tạo ra ngày càng nhiều thì đời  sống  con người  càng đầy  đủ và xã hội  càng văn  minh hơn.  Như  vậy,  họ  là những người trực … Xem thêm: “Khái niệm về bảo hiểm xã hội”

Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng

Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng

1. Về nội dung kiểm toán nội bộ

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Ngân hàng nhà nƣớc đã lựa chọn 10 NHTM tốt nhất tại Việt Nam để thí điểm triển khai Basel II nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị rủi ro cũng nhƣ tăng cƣờng tính lành mạnh, minh bạch trong hệ thống NH Việt Nam. Do vậy, kiểm toán nội bộ trong các NH cũng cần tuân thủ hƣớng dẫn của Basel II về nội dung kiểm toán.

Theo … Xem thêm: “Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng”

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ

 Xut phát từ định hướng của Đảng và Nhà nước: Theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” ban hành k m theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tƣớng chính phủ, thì một trong những nội dung then chốt đó là: “Đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đặc biệt tăng cƣờng hiện đại hoá hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu … Xem thêm: “Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ”