092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Nội dung tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Tái cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp hiện nay bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Thứ nhất: Thay đổi tỷ trọng giữa vốn chủ sở hữu và nợ của doanh nghiệp để hướng tới cấu trúc vốn tối ưu.

Thực hiện tái cơ cấu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Tái cơ cấu nguồn vốn kinh doanh thể hiện trước hết ở việc doanh nghiệp xác định hệ số nợ tối ưu của doanh nghiệp để vừa đảm bảo an toàn tài chính trong quá trình hoạt động, vừa đảm bảo tối đa hóa tỷ suất sinh lời của chủ sở hữu, sau đó doanh nghiệp sẽ điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo hệ số nợ tối ưu. Nội dung thực hiện có thể là đảm phán chuyển nợ thành cổ phần để giảm hệ số nợ hay thực hiện mua lại cổ phần để tăng cơ cấu nợ.

Các doanh nghiệp khác nhau thì có cấu trúc tài chính tối ưu khác nhau, ngay trong bản thân doanh nghiệp ở thời kỳ khác nhau thì cấu trúc tối ưu cũng không giống nhau. Vì vậy, cấu trúc tài chính tối ưu của doanh nghiệp cần xác định trong từng giai đoạn hoạt động, từng thời kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thứ hai: Tái cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là bộ phận cấu thành của cấu trúc tài chính, việc tái cấu trúc tài chính là tái cấu trúc vốn chủ sở hữu (cơ cấu lại vốn chủ sở hữu). Trong TĐKT, vốn chủ sở hữu bao gồm vốn Nhà nước và vốn cổ đông khác. Vì vậy, để tái cấu trúc tài chính cần thực hiện cơ cấu lại tỷ trọng giữa vốn nhà nước và vốn cổ đông khác, tức là xem xét tỷ lệ nắm giữ hợp lý của Nhà nước tại các doanh nghiệp bằng các giải pháp như thoái vốn tại các doanh nghiệp hoặc mua thêm cổ phần để đảm bảo tỷ lệ chi phối.

Mặt khác, việc giảm dần hoặc xóa bỏ sở hữu chéo trong các doanh nghiệp thuộc TĐKT cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Việc sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp trong TĐKT dẫn đến tình trạng vốn chủ sở hữu ảo ở các doanh nghiệp, tạo nên sự bất ổn cũng như các rủi ro tại doanh nghiệp.

–   Thứ ba: Tái cấu trúc các khoản nợ phải trả

Tái cấu trúc nợ bằng biện pháp cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp, đa dạng hóa các kênh huy động nợ. Ngoài việc xác định cấu trúc tài chính tối ưu, cần phải có ngay các giải pháp hữu hiệu để huy động vốn đảm bảo việc thực hiện được cấu trúc tối ưu đó. Vì vậy, việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn là một nội dung chính của quá trình tái cấu trúc các khoản nợ tại doanh nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải làm lành mạnh và minh bạch tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp để đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn vốn.

Bên cạnh đó, còn có thể thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ ngắn hạn thành dài hạn hoặc ngược lại cho phù hợp với tốc độ luân chuyển dòng tiền và sự chuyển đổi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thứ tư: Cơ cấu lại mô hình nguồn tài trợ vốn cho tài sản

Đối với mỗi doanh nghiệp, tùy theo đặc điểm kinh doanh, đặc điểm giai đoạn phát triển của doanh nghiệp thì mô hìn tài trợ vốn cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Chẳng hạn, trong giai đoạn đầu mới kinh doanh thì mô hình tài trợ thường là mô hình có vốn lưu động ròng dương, sau đó có xu hướng dịch chuyển dần sang mô hình cân bằng, thậm chí có thể điểu chỉnh sang mô hình mạo hiểm khi doanh nghiệp có hoạt động ổn định và có nguồn tiền dồi dào trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thực hiện tái cơ cấu giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ dài hạn. Các nguồn vốn ngắn hạn thường bao gồm các khoản nợ chiếm dụng và khoản vay nợ ngắn hạn. Mục tiêu của việc thực hiện tái cơ cấu giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn để đảm bảo phù hợp với thời hạn luân chuyển của vốn trong hoạt động kinh doanh. Nếu doanh nghiệp đang có quá nhiều nguồn vốn ngắn hạn làm tăng rủi ro thanh toán thì nên đàm phán gia hạn nợ, hoặc thực hiện trả nợ cũ thời hạn ngắn và chuyển đổi thành nguồn vốn vay dài hạn…

Nội dung tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Nội dung tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Bình luận