092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Mối quan hệ năng lực cạnh tranh giữa các cấp độ

Các cấp độ cạnh tranh và năng lực cạnh tranh có khác nhau về quan điểm tiếp cận. Trong khi cạnh tranh, năng lực cạnh tranh quốc gia, vùng, tỉnh và ngành được đứng trên góc độ quản lý nhà nước để nghiên cứu để tạo môi trường kinh doanh, để hấp dẫn thu hút đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng, phát triển quốc gia, vùng, tỉnh, ngành thì cạnh tranh, năng lực cạnh tranh DN, sản phẩm được đứng trên giác độ chủ DN, nhà quản trị kinh doanh, nhà đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của chính họ, để họ tham gia vào môi trường đó được tốt hơn.

Mục tiêu cuối cùng của nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, vùng, tỉnh là tăng trưởng, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân của quốc gia, vùng, tỉnh đó. Tuy nhiên, chỉ có các DN mới có thể tạo ra của cải, tạo ra tăng trưởng, phát triển nền kinh tế thông qua hoạt động đầu tư phát triển.

Các DN này có thể tồn tại và phát triển được chỉ trong điều kiện môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi ngoài nỗ lực của chính DN. Mà việc tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư là chức năng chủ yếu của chính phủ, chính quyền cấp tỉnh. Vì thế, để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường kinh doanh, hấp dẫn thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm.

Giữa năng lực cạnh tranh các cấp độ có mối quan hệ ảnh hưởng qua lại với nhau rất chặt chẽ. năng lực cạnh tranh quốc gia là điều kiện cần thiết để các tỉnh, các DN, các ngành và sản phẩm phát triển bền vững và cải thiện năng lực cạnh tranhcủa mình.

Môi trường kinh tế càng tự do thể hiện cơ chế chính sách càng thông thoáng thì năng lực cạnh tranh của DN, sản phẩm càng cao. Bởi mỗi nền kinh tế được cấu thành từ tập hợp hệ thống các ngành hàng cụ thể, xác định nên năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm, DN càng cao thì năng lực cạnh tranh của ngành càng mạnh, là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và cả nền kinh tế quốc gia.

Lý luận cạnh tranh quốc gia hay cạnh tranh cấp tỉnh đều nhấn mạnh tới vai trò của nhà nước, mà trong đó năng lực điều hành của chính quyền ở cả cấp TW và cấp địa phương đối với phát triển kinh tế là vấn đề cốt lõi. Như thế, để nghiên cứu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cần thiết phải nghiên cứu sâu hơn vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong nền KTTT định hướng XHCN.

Mối quan hệ năng lực cạnh tranh giữa các cấp độ

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Mối quan hệ năng lực cạnh tranh giữa các cấp độ

Bình luận