Khái niệm nhận dạng tổ chức

Một số giải pháp nâng cao động lực cho người lao động

Khái niệm nhận dạng tổ chức

Nhận dạng tổ chức đề cập rộng rãi đến những gì các thành viên nhận thức, cảm nhận và suy nghĩ về tổ chức của họ. Nó được giả định là một sự hiểu biết chung tập thể, chia sẻ chung về các giá trị và đặc điểm đặc biệt của tổ chức. Albert và Whetten (1985) đưa ra một định nghĩa có ảnh hưởng về bản sắc tổ chức như là trung tâm, bền bỉ, và đặc biệt về tính cách của một tổ chức.

Nhận dạng công ty khác với nhận dạng tổ chức ở mức độ mà nó được khái niệm hóa như là một chức năng của sự lãnh đạo và tập trung vào hình ảnh (Abratt, 1989, Balmer, 1995, Olins, 1989).

Mặc dù cả hai khái niệm dựa trên ý tưởng tổ chức (Balmer, 1995, trang 25), mối liên hệ chặt chẽ với tầm nhìn và chiến lược của công ty (ví dụ Abratt, 1989; Dowling, 1994) nhấn mạnh vai trò rõ ràng của ban lãnh đạo cấp cao trong việc xây dựng nhận dạng DN. Cách tiếp cận tiếp thị đã chỉ rõ những cách mà ban quản lý thể hiện ý tưởng quan trọng này đối với các đối tượng bên ngoài (ví dụ thông qua các sản phẩm, truyền thông, hành vi và môi trường (Olins, 1989)), trong khi tài liệu tổ chức quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ giữa nhân viên và tổ chức của họ (ví dụ như các nghiên cứu về cam kết và nhận dạng tổ chức, (Ashforth và Mae1, 1989, Dutton và cộng sự, 1994).

Sự nhận dạng của tổ chức như một sự hòa hợp giữa các giá trị cá nhân và tổ chức (Pratt, 1998). Nói cách khác, sự nhận dạng của tổ chức là một cấu trúc tâm lí kết nối nhân viên với tổ chức nơi họ làm việc. Một sự xác định mạnh của bản thân với tổ chức sẽ thúc đẩy sự phát triển thái độ tích cực (Davila & Garcia, 2012; Stinglhamber & cộng sự, 2015) và giảm ý định ra đi của nhân viên (Riketta, 2005; Chiu & Ng, 2013; Mehtap & Kokalan, 2014).

Nhận dạng tổ chức phản ánh sự nhận thức và gắn kết bản thân với các chuẩn mực, các giá trị và các mục tiêu của tổ chức (Van Dick & cộng sự, 2004). Nói cách khác, nhận dạng tổ chức xuất hiện khi một cá nhân xác định bản thân họ có cùng thuộc tính với tổ chức nơi họ đang làm việc (Elsbach & Bhattaharya, 2001).

Mặt khác, nhận dạng tổ chức đề cập đến những chi tiết mà họ có thể quan sát được như: Tên, logo, biểu tượng (Ind, 1992) hay danh tiếng của tổ chức (van Riel & Balmer, 1997). Sự nhận dạng này có thể được đánh đồng với các chiến lược nhằm tạo ra hình ảnh và uy tín cho tổ chức (Dowling G. R, 1994).

Định nghĩa này của nhận dạng tổ chức nhấn mạnh quá trình quản trị hình ảnh của DN (Abratt & Shee, 1989). Điều này tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa hình ảnh của DN và bản sắc tổ chức thông qua nhận thức của các thành viên.

Khái niệm nhận dạng tổ chức

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?