092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Tương tự như các quan điểm song hành về dịch vụ, dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng cũng có nhiều cách diễn đạt khác nhau.

Từ điển thuật ngữ ngân hàng của Nhà xuất bản giáo dục Barron, xuất bản lần thứ 5 của Thomas P. Fitch định nghĩa về dịch vụ phi tín dụng: Dịch vụ phi tín dụng (non credit banking services) là các dịch vụ ngân hàng dựa trên lệ phí không liên quan đến việc mở rộng tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho các ngân hàng đại lý hoặc khách hàng doanh nghiệp. Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng có thể là một nguồn thu đáng kể cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Ví dụ dịch vụ phi tín dụng bao gồm sự tin tưởng và các khoản thu liên quan đến đầu tư, quản lý tiền mặt toàn cầu, trao đổi tiền tệ nước ngoài.

Theo dự án “Khảo sát và đánh giá dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Việt Nam” của tổ chức Deloitte Touche Tohmatsu, các tài liệu đưa ra đều chỉ rõ DV phi tín dụng là bất cứ DV hoặc SP nào được các trung gian tài chính cung cấp trên thị trường mà không phải là những dịch vụ tín dụng. DV phi tín dụng là DV được KH cung cấp tới KH nhằm đem lại cho NH một khoản thu nhập nhất định một cách trực tiếp hoặc gián tiếp mà không bao gồm DV tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Như vậy, DV phi tín dụng là toàn bộ các DV ngân hàng không kể dịch vụ tín dụng, nó cũng có đầy đủ các đặc điểm của dịch vụ ngân hàng. Điểm khác biệt cơ bản so với dịch vụ tín dụng là khi thực hiện các DV phi tín dụng, NH không thu lãi mà thu các khoản phí từ dịch vụ do mình cung cấp. Để đơn giản hoá cách hiểu và nhận biết, có thể dựa vào 2 tính chất cơ bản của DV phi tín dụng nhằm phân biệt với dịch vụ tín dụng:

Một là, dịch vụ phi tín dụng không yêu cầu khách hàng sử dụng đến nguồn vốn trong giao dịch.

Hai là, dịch vụ phi tín dụng chỉ được cung cấp khi khách hàng chi trả một khoản phí cho Ngân hàng. Mức phí này do Ngân hàng qui định, hoặc phụ thuộc vào thoả thuận dịch vụ. Lúc này, thu nhập của Ngân hàng là thu từ phí chứ không phải thu từ lãi giống như cung cấp dịch vụ tín dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình cung ứng dịch vụ, dịch vụ phi tín dụng có thể phát sinh đồng thời với hoạt động của dịch vụ tín dụng (huy động vốn và cung cấp vốn) của NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu tiền gửi và tiền vay của khách hàng như mong muốn. Bên cạnh đó, còn nhiều dịch vụ phi tín dụng khác vận hành hoàn toàn độc lập độc lập với hoạt động tín dụng.

Tóm lại, có thể hiểu:

“Dịch vụ phi tín dụng là dịch vụ được ngân hàng cung cấp tới khách hàng để đáp ứng nhu cầu về tài chính, tiền tệ của khách hàng nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp đem lại cho ngân hàng một khoản thu nhập bằng các khoản phí xác định thu được từ khách hàng, không bao gồm dịch vụ tín dụng”.

Khái niệm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

One Comment

Bình luận