092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Định hướng quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tại các trường quân đội những năm tới

Định hướng quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tại các trường quân đội những năm tới

Gắn với định hướng mở rộng qui mô đào tạo trong các trường quân đội thời gian tới thì chi ngân sách nhà nước cho hoạt động đào tạo cũng phải tăng lên để đáp ứng kinh phí cho các hoạt động đào tạo và NCKH trong các trường này. Vấn đề quản lý các khoản chi ngân sách nhà nước cũng phải được đặt ra để bảo đảm kinh phí cấp cho các hoạt động đào tạo tại các trường quân đội được đầy đủ và kịp thời, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước.

Định hướng quản lý chi ngân sách nhà nước cho công tác GDĐT tại các trường quân đội thời gian tới là:

– Tăng cường khai thác các nguồn thu để mở rộng chi tiêu cho hoạt động GDĐT;

– Đổi mới công tác xây dựng định mức, cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho GDĐT theo hướng bảo đảm tính khoa học và bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với hoạt động GDĐT tại các trường quân đội trong tình hình mới;

– Từng bước đổi mới nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong các trường quân đội theo hướng: Chủ động xây dựng kế hoạch chi ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng thời gian; chấp hành tốt quyết toán chi ngân sách nhà nước, công khai ngân sách nhà nước chi cho công tác GDĐT tại các trường;

– Từng bước hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các trường quân đội;

– Phân cấp quản lý điều hành ngân sách nhà nước theo hướng: tiến dần tới tiền tệ hóa, phân bổ mạnh ngân sách nhà nước cho các trường;

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngân sách nhà nước tại các trường;

– Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán ngân sách nhà nước tại các trường.

Định hướng quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tại các trường quân đội những năm tới

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Định hướng quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tại các trường quân đội những năm tới

Bình luận