092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Luận Văn A-Z xin dịch một số từ tiếng anh thông dụng khi sử dụng phần mềm SPSS cho các anh chị đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, luận án tiếng sĩ tham khảo

Tên tiếng Anh Dịch qua tiếng Việt
Frequencies Tần số
Statistics Thống kê
Valid Hợp lệ
Missing Thiếu
Frequency Table Bảng tần số
Frequency Tần số
PercentValid Percent Tỷ lệ phần trăm hợp lệ
Cumulative Percent Phần trăm tích lũy
Descriptive Statistics Thống kê mô tả
Minimum Nhỏ nhất
Maximum Lớn nhất
Mean Trung Bình
Std. Deviation Độ lệch chuẩn
Corrected Item-Total Correlation Tương quan biến tổng
Cronbach’s Alpha if Item Deleted Alpha Cronbach nếu xóa biến này
KMO and Bartlett’s Test Kiểm định KMO và Bartlett
Total Variance Explained Tổng phương sai trích
Initial Eigenvalues Eigenvalues khởi tạo
Component Matrix Ma trận các thành phần
Rotated Component Matrix Ma trận xoay các thành phần
R Hệ số R
R Square Hệ số R bình phương
Adjusted R Square Hệ số R bình phương hiệu chỉnh
Std. Error of the Estimate Sai số chuẩn của ước lượng
Coefficients Hệ số
Model Mô hình
Unstandardized Coefficients Hệ số chưa chuẩn hóa
Standardized Coefficients Hệ số đã chuẩn hóa
t t
Sig. Sig.
Collinearity Statistics Đa cộng Tuyến
B B
Std. Error Sai số chuẩn
Beta Beta
Tolerance Hệ số Tolerance
VIF Hệ số phóng đại phương sai VIF
Constant Hằng số
Test of Homogeneity of Variances Kiểm định tính đồng nhất của phương sai
Levene Statistic Kiểm định Levene

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Dịch spss Tiếng Việt

Bình luận