Category Archives: Quản trị

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Quản lý giáo dục

Tổng quan các nghiên cứu trong nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tổng quan các nghiên cứu trong nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp [...]

Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp [...]

2 Comments

Khái niệm kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm kết quả hoạt động của doanh nghiệp Theo (Torelli Carlos J. và cộng [...]

Khái niệm nhận dạng tổ chức

Khái niệm nhận dạng tổ chức Nhận dạng tổ chức đề cập rộng rãi đến [...]

Mối quan hệ của trách nhiệm xã hội với gắn bó tổ chức

Mối quan hệ của trách nhiệm xã hội với gắn bó tổ chức Trong nghiên [...]

Khái niệm sự gắn bó của nhân viên

Khái niệm sự gắn bó của nhân viên Định nghĩa sự gắn bó của nhân [...]

2 Comments

Các quan điểm lý thuyết về trách nhiệm xã hội

Các quan điểm lý thuyết về trách nhiệm xã hội 1. Lý thuyết cổ đông [...]

Các thành phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các thành phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Cũng giống như định nghĩa [...]

2 Comments

Khái niệm trách nhiệm xã hội

Khái niệm trách nhiệm xã hội Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (gọi tắt [...]

14 Comments

Bạn cần hỗ trợ?