Category Archives: Quản trị

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Quản lý giáo dục

Các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính

Các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và [...]

Lợi ích khi thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR)

Lợi ích khi thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) Các công ty cần xác [...]

3 Comments

Tổng quan các nghiên cứu trong nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tổng quan các nghiên cứu trong nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp [...]

Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp [...]

2 Comments

Khái niệm kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm kết quả hoạt động của doanh nghiệp Theo (Torelli Carlos J. và cộng [...]

Khái niệm nhận dạng tổ chức

Khái niệm nhận dạng tổ chức Nhận dạng tổ chức đề cập rộng rãi đến [...]

Mối quan hệ của trách nhiệm xã hội với gắn bó tổ chức

Mối quan hệ của trách nhiệm xã hội với gắn bó tổ chức Trong nghiên [...]

Khái niệm sự gắn bó của nhân viên

Khái niệm sự gắn bó của nhân viên Định nghĩa sự gắn bó của nhân [...]

2 Comments

Các quan điểm lý thuyết về trách nhiệm xã hội

Các quan điểm lý thuyết về trách nhiệm xã hội 1. Lý thuyết cổ đông [...]

Bạn cần hỗ trợ?