092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Tính chất, đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước ở nước ta

Tính chất, đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước ở nước ta

Quản lý hành chính nhà nước có tính chất cơ bản như sau:

– Tính chính trị xã hội chủ nghĩa: Nền hành chính nhà nước là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, đồng thời là công cụ để thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong xã hội. Hoạt động hành chính nhà nước nhằm thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đạt được những mục tiêu chính trị của quốc gia.

– Tính dân chủ xã hội chủ nghĩa: Bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do đó nhân dân là chủ thể tối cao của đất nước. Tuy nhiên, Nhà nước xã hội chủ nghĩa được nhân dân ủy quyền, thay mặt nhân dân thực hiện quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách tập trung, thống nhất. Hoạt động hành chính của nhà nước phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, phải đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

– Tính khoa học và nghệ thuật: Trong quá trình phát triển của xã hội, hoạt động quản lý không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật. Quản lý là một khoa học vì nó có tính quy luật, có các nguyên lý và các mối quan hệ tương hỗ với các môn khoa học khác. Quản lý là một nghệ thuật vì nó gắn với tài nghệ, bản lĩnh, nhân cách, trí tuệ, kinh nghiệm của người quản lý. Quản lý hành chính nhà nước là biểu hiện quan trọng và tập trung nhất của toàn bộ hoạt động của nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Chính vì vậy, người cán bộ, công chức phải có kiến thức về những quy luật khách quan của hoạt động quản lý nói chung và quản lý nhà nước nói riêng.

– Tính chất bao quát ngành, lĩnh vực: Đối tượng quản lý hành chính nhà nước là tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…Quản lý hành chính nhà nước không chỉ là tổ chức, điều chỉnh từng lĩnh vực mà còn phải liên kết, phối hợp các lĩnh vực thành một thể thống nhất để đảm bảo xã hội phát triển đồng bộ, cân đối, có hiệu quả đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong xã hội. Tuy nhiên, quản lý toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội không có nghĩa là các cơ quan hành chính nhà nước can thiệp vào mọi khía cạnh, mọi quan hệ xã hội mà chỉ điều chỉnh, tác động vào các quan hệ xã hội đã được pháp luật xác định.

Quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau:

– Mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của nhà nước. Trong nhiều trường hợp, các chủ thể quản lý có thể đưa ra những mệnh lệnh đơn phương dưới dạng quyết định hành chính và yêu cầu đối tượng quản lý thực hiện phải chấp hành không điều kiện

– Có mục tiêu chiến lược, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể bằng việc đề ra mục tiêu chung của Nhà nước. Mục tiêu chiến lược là căn cứ quan trọng nhất để các chủ thể quản lý đưa ra những biện pháp tác động thích hợp với những công cụ hữu hiệu. Để thực thi các nội dung quản lý, Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và chính sách.

– Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành – điều hành trên cơ sở pháp luật nhưng có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành và xử lý các công việc cụ  thể.

– Quản lý hành chính nhà nước có tính liên tục và tương đối ổn định trong tổ chức và hoạt động.

– Quản lý hành chính nhà nước có tính chất hệ thống thứ bậc chặt chẽ, là một hệ thống thông suốt từ Trung ương đến cấp cơ sở, cấp dưới phục tùng cấp trên, thực hiện mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên.

Tính chất, đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước ở nước ta

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Tính chất, đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước ở nước ta

Bình luận