Hệ thống văn bản pháp lý chi phối báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam

Kế hoạch kiểm toán

Hệ thống văn bản pháp lý chi phối báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam

Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002 tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XI. Đây là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng điều chỉnh các quan hệ giữa các chủ thể trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện theo đúng các chính sách, kế hoạch, mục tiêu và chương trình công bố hàng năm về định hướng phát triển kinh tế, xã hội. Luật này quy định về việc lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Luật kế toán là văn bản pháp lý cao nhất về kế toán do Quốc hội ban hành vào ngày 17/06/2003 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành vào 01/01/2004. Văn bản pháp lý này quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc và làm cơ sở nền tảng để xây dựng chuẩn mực và chế độ hướng dẫn kế toán. Trong đó các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính được quy định cụ thể trong mục 3 chương II từ điều 29 đến điều 34 đề cập về báo cáo tài chính, về việc lập và nộp báo cáo tài chính cũng như nội dung công khai, hình thức, thời hạn công khai và kiểm toán báo cáo tài chính.

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC: Trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Quyết định 19, quy định và hướng dẫn các nội dung, phương pháp kế toán cụ thể mang tính đặc thù trong một số lĩnh vực, một số ngành do Bộ tài chính trực tiếp ban hành. Nội dung cơ bản của hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Việt Nam gồm 4 phần, gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách và hệ thống báo cáo tài chính. Với quyết định 19 này thì chế độ kế toán trong đơn vị công đã có quy định một số nội dung liên quan đến báo cáo tài chính cho đơn vị hành chính hiện nay. Hệ thống báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp cơ sở có 6 báo cáo cơ bản: Bảng cân đối tài khoản, báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng; Báo cáo thu-chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh; Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định; Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang; Thuyết minh báo cáo tài chính và bốn phụ biểu khác

Hệ thống văn bản pháp lý chi phối báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?