092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Quan niệm về mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng

Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, bất cứ một doanh nghiệp nào muốn đứng vững và phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp đó phải không ngừng mở rộng và cải thiện chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đặt ra của nền kinh tế. Các doanh nghiệp luôn tự đổi mới về mọi mặt. Thay đổi mẫu mã sản phẩm, công nghệ, đảm bảo chất lượng để tạo lòng tin cho khách hàng.

Đối với ngân hàng cũng vậy, muốn tạo vị thế cạnh tranh thì phải không ngừng đổi mới. Khi nói đến mở rộng, người ta nghĩ ngay đến việc làm thế nào để tăng quy mô khối lượng,số lượng tức là nói tới sự tăng trưởng theo chiêù ngang.Vì vậy,ta có thể hiểu. Mở rộng tín dụng là sự đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng về qui mô tín dụng hay nói cách khác đó là việc làm tăng tỷ trọng tín dụng trong tài sản có của các NHTM.

Mở rộng tín dụng được thể hiện :

– Đối với khách hàng, tín dụng phải thoả mãn được tối đa yêu cầu hợp lý của khách hàng về khối lượng tín dụng cung cấp, đa dạng hoá các hình thức và loại hình tín dụng cững như các loại dịch vụ bảo hành.

– Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: Tín dụng phải đáp ứng được các yêu cầu bức xúc về vốn kinh tế, là kênh dẫn vốn gián tiếp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển dịch một khối lượng lớn các nguồn vốn tài chính, trợ giúp ngân sách Nhà nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

– Đối với ngân sách thương mại: Tín dụng luôn được coi là mặt trận hàng đầu, là khâu then chốt và là hoạt động cơ bản trong toàn bộ hoạt động của các ngân hàng thương mại. Qua đó có thể rút ra:

+ Mở rộng tín dụng phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về vốn cho nền kinh tế, theo một cơ cấu hợp lý, phù hợp với tốc độ phát triển của xã hội trong từng thời kỳ, qua đó nó cho thấy sự tăng trưởng và phát triển của tín dụng nói riêng và của ngân hàng thương mại nói chung trong quá trình cạnh tranh.

+ Mở rộng tín dụng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ quan như: Khả năng quản lý, trình độ cán bộ, nguồn vốn ngân hàng và khách quan như: Sự phát triển kinh tế – xã hội, cơ chế chính sách của Nhà nước…, tốc độ phát triển của nền kinh tế, sự thay đổi cơ cấu đầu tư cũng như môi trường pháp lý đều tác động dến mở rộng tín dụng.

+ Mở rộng tín dụng được xác định trên cơ sở việc thực hiện đa dạng hoá khách hàng, các loại hình dịch vụ ngân hàng, cũng như các đối tượng cho vay. Việc xây dựng được các mức lãi xuất hợp lý cũng như xác định các kỳ hạn nợ phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh cuả khách hàng đi đôi với việc cung cấp các loại hình bảo lãnh thích hợp cũng góp phần mở rộng tín dụng.

+ Phải đặt mở rộng tín dụng trong mối quan hệ với các chỉ tiêu tài chính khác. Quá trình phân tích đánh giá mở rộng tín dụng hiện đại sẽ tạo điều kiện tìm hiểu, chính xác các nguyên nhân tồn tại vướng mắc về mở rộng tín dụng. Từ đó giúp ngân hàng lựa chọn được các giải pháp thích hợp, để có thể thực hiện mở rộng tín dụng trong từng thời kỳ kinh tế, phù hợp với tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Mở rộng tín dụng đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng. Nói đến nâng cao chất lượng tức là tăng chiều sâu, các ngân hàng phải làm thế nào để tạo được uy tín với khách hàng, tìm hiểu kỹ về khách hàng mà mình cho vay, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả tăng trưởng dư nợ.

Chất lượng tín dụng thể hiện tập trung ở sự thoải mái yêu cầu hợp lý của khách hàng có lựa chọn. Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội theo đường lối đổi mới của đất nước và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của các NHTM.

Chất lượng tín dụng còn là sự kết tinh tổng hợp những thành quả hoạt động tín dụng thể hiện ở sự phát triển ổn định vững chắc của các Ngân hàng và nền kinh tế quốc dân.

Quan niệm về mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Quan niệm về mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng

3 Comments

Bình luận